ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (MENTORING)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING)

Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης του Civic Space έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες πρωτοβουλίες των πολιτών, καθώς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), οι οποίες εργάζονται για το δημόσιο καλό και επιθυμούν να βελτιωθούν σε ορισμένα θέματα, καθορίζοντας προτεραιότητες και ενισχύοντας τις θεσμικές τους ικανότητες με βάση μια στρατηγική προοπτική. Στόχος του είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των ΟΚΠ σχετικά με τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται. Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης είναι ένα από τα αλληλοσυμπληρούμενα εργαλεία που προσφέρει το Civic Space για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο, όπως προγράμματα κατάρτισης, θεματικά σεμινάρια και συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και το πρόγραμμα στήριξης σε είδος Grow Civic

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING) ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ;

Η καθοδήγηση είναι διαφορετική από τη συμβουλευτική, την εκπαίδευση ή το coaching.

Η Συμβουλευτική αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία ένας εμπειρογνώμονας παρέχει/ μεταδίδει τις γνώσεις και/ή την εμπειρία που χρειάζεται μια οργάνωση για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Το Coaching συνεπάγεται την ανάπτυξη μιας δεξιότητας που χρειάζεται η οργάνωση για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Η Κατάρτιση αφορά τη μετάδοση/διευκόλυνση της μάθησης κάποιων γνώσεων/δεξιοτήτων/γνωμοδότησης σύμφωνα με την ατζέντα και το περιεχόμενο που καθορίζονται από έναν εμπειρογνώμονα/εκπαιδευτή, οι οποίες συνάδουν με τις ανάγκες της οργάνωσης.

Η Καθοδήγηση, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην προσέγγιση «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της οργάνωσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα και με βάση την ατζέντα που καθορίζεται από την ίδια την οργάνωση.

Η Καθοδήγηση, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην προσέγγιση «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της οργάνωσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα και με βάση την ατζέντα που καθορίζεται από την ίδια την οργάνωση. Το Civic Space διαμόρφωσε το Πρόγραμμα Καθοδήγησης, με βάση την προσέγγισή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», σε ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την Κύπρο, με σκοπό να επιτευχθεί η βιώσιμη ενίσχυση των δυνατοτήτων της κυπριακής κοινωνίας των πολιτών και να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ οργανώσεων και ακτιβιστών. Έτσι, το Πρόγραμμα Καθοδήγησης, ενώ διευκολύνει την αυτοενδυνάμωση των ΟΚΠ, θα συμβάλει επίσης στη συστηματοποίηση, την επέκταση και τη διατήρηση των δικτύων αλληλεγγύης που ήδη υπάρχουν μεταξύ των κυπριακών ΟΚΠ και των ακτιβιστών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ CIVIC SPACE ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΣΕΤΕ; (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ)

Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης του Civic Space έχει σχεδιαστεί ως μια ευέλικτη και μη ιεραρχική διαδικασία προσβάσιμη από οποιαδήποτε ΟΚΠ/πρωτοβουλία χωρίς διακρίσεις, στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες θεωρούνται ίσοι, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, και όχι μέσω μιας ιεραρχικής σχέσης δασκάλου-μαθητή. Καθώς η οργάνωση/πρωτοβουλία λαμβάνει καθοδήγηση θα μάθει πώς, πότε και με ποιον θα ενισχύσει τις δυνατότητές της και τι πρέπει να κάνει για τον σκοπό αυτό, η διαδικασία θα ενισχύσει τις δεξιότητες καθοδήγησης και την πρακτική του μέντορα και θα επιτρέψει την ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν από άλλες οργανώσεις.

Το πρόγραμμα Καθοδήγησης του Civic Space υλοποιείται με τη μορφή κύκλων διάρκειας 6 μηνών. Σε κάθε κύκλο θα υποστηρίζονται 4 οργανώσεις ή πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά, αναμένεται ότι θα υπάρξουν 5 κύκλοι στήριξης κατά τους οποίους θα στηριχθούν συνολικά 20 οργανώσεις/πρωτοβουλίες. Ενώ ορισμένοι από αυτούς τους κύκλους θα υλοποιηθούν με τη μορφή ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για συγκεκριμένα θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων, η στήριξη καθοδήγησης σε άλλους κύκλους θα παρέχεται με βάση τη ζήτηση. Πρωτοβουλίες ή οργανώσεις που ζητούν στήριξη καθοδήγησης από το Civic Space μπορούν είτε να συμπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης Καθοδήγησης στον ιστότοπο του Civic Space είτε να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Civic Space, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε κύκλο ή θέμα.

Για κάθε εξαμηνιαίο κύκλο στήριξης, θα πραγματοποιείται εναρκτήρια εκδήλωση με τις επιλεγμένες οργανώσεις/πρωτοβουλίες. Η υλοποίηση του προγράμματος θα επεξηγείται σε βάθος και θα προσδιορίζονται και ιεραρχούνται οι ανάγκες και προσδοκίες κάθε καθοδηγούμενου. Στη συνέχεια, θα ανατίθεται στην οργάνωση/πρωτοβουλία ένα άτομο από την ομάδα μεντόρων που θα παρέχει στήριξη στην οργάνωση/πρωτοβουλία στον επιλεγμένο τομέα στρατηγικής ικανότητας. Η διαδικασία αντιστοίχησης θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την αντιστοίχιση της οργάνωσης/πρωτοβουλίας με έναν μέντορα με εμπειρία στο θεματικό πεδίο εργασίας, καθώς και στον τομέα όπου ο οργανισμός/πρωτοβουλία πρέπει να βελτιώσει τις ικανότητές του.

Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης βασίζεται πλήρως στην εθελοντική συμμετοχή. Οι μέντορες δεν αμείβονται για τη στήριξη που θα παράσχουν στο πλαίσιο αυτό, ενώ οι εμπλεκόμενες οργανώσεις/πρωτοβουλίες λαμβάνουν την στήριξη καθοδήγησης σε εθελοντική βάση.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣΗ ΤΟΥ CIVIC SPACE;

Κατόπιν της πιο πάνω διαδικασίας, η οργάνωση/πρωτοβουλία και ο μέντορας αρχίζουν τις συναντήσεις τους σύμφωνα με τη διαδικασία, τη μορφή και τα χρονικά πλαίσια που αποφασίζουν οι ίδιοι. Η στήριξη καθοδήγησης περιορίζεται σε μέγιστο χρονικό πλαίσιο 6 μηνών και περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 8 έως 10 ώρες καθοδήγησης ανά μήνα. Ο μέντορας και η οργάνωση/πρωτοβουλία θα αποφασίσουν από κοινού πώς, πότε, πού και με ποιον θα προγραμματισθεί η στήριξη.

Η διαδικασία καθοδήγησης βασίζεται στην εμπιστοσύνη και, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από κοινού, οι μέντορες σέβονται και τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που τους κοινοποιούνται.

Περιοδικά, το Civic Space πραγματοποιεί συναντήσεις ή συζητήσεις με τους μέντορες, καθώς και με τις οργανώσεις/πρωτοβουλίες που λαμβάνουν στήριξη καθοδήγησης, ακούγοντας τις απόψεις τους σχετικά με τη διαδικασία και, εάν/όταν είναι απαραίτητο, διατυπώνει συστάσεις για βελτίωση. Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα μεταξύ του μέντορα και της οργάνωσης/πρωτοβουλίας, το Civic Space θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξεύρεση λύσης. 

Η διαδικασία καθοδήγησης θα στηριχθεί τόσο με προγράμματα κατάρτισης και εργαστήρια που θα διοργανωθούν από το Civic Space και άλλες ΟΚΠ, όσο και με τη συμμετοχή άλλων μεντόρων από την ομάδα των μεντόρων.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ;

Κάθε εγγεγραμμένη ή μη εγγεγραμμένη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια, θα είναι επιλέξιμη:

 • Κάθε πρωτοβουλία πολιτών η οποία εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον είτε είναι εγγεγραμμένη (π.χ. ένωση, ίδρυμα, μη κερδοσκοπική εταιρεία) είτε όχι,
 • Έχει τουλάχιστον 5 ενεργά μέλη,
 • Προτίθεται να δεσμεύσει τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες για συνεχή συμμετοχή στη διαδικασία καθοδήγησης,
 • Είναι παρούσα στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης,
 • Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων και/ή το σύνολο της ομάδας της οργάνωσης ή της πρωτοβουλίας διαθέτει το κίνητρο, τον χρόνο και την δυνατότητα να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον επιλεγμένο θεματικό τομέα.
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ;

Οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση:

 • Όσοι έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 5 έτη σε ΟΚΠ ή πρωτοβουλία πολιτών ως ακτιβιστές, εθελοντές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, του προσωπικού κλπ.,
 • Έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες καθοδήγησης για 8 ως 10 ώρες μηνιαίως,
 • Διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για να στηρίξουν την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, όσον αφορά την προσέγγιση και την εμπειρία,
 • Έχοντας παρακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση καθοδήγησης και τουλάχιστον 2 από τα επακόλουθα εργαστήρια επανεκπαίδευσης που διοργανώθηκαν από το Civic Space.
ΠΟΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ;

Παρέχεται Καθοδήγηση στους ακόλουθους τομείς ενδυνάμωσης δυνατοτήτων. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να βελτιώσετε την δυνατότητα του οργανισμού σας σε έναν τομέα που δεν αναφέρεται παρακάτω.

 • Δικτύωση/Συμπράξεις
 • Διάλογος, Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Οργάνωση Εκδηλώσεων
 • Συγκέντρωση Κεφαλαίων
 • Συνεργασία με Εθελοντές
 • Παρακολούθηση Και Αξιολόγηση
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Εξωτερική Επικοινωνία/Προβολή
 • Διαχείριση Οργανωτικών Πληροφοριών
 • Εσωτερικές Επικοινωνίες Και Οργανωτική Διαχείριση
 • Σχεδιασμός, Σύνταξη Και Διαχείριση Έργων
 • Ανάλυση Κινδύνων και Σχεδιασμός
 • Υπεράσπιση (υποστήριξη)
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Sivil Alan, 2019 yılında bir mentörlük programı başlatmış ve 30 STÖ temsilcisini mentör olmaları için eğitmiştir. Bunlardan beşi Kıbrıslı Rum STÖ’lerden, beşi toplumlar arası STÖ’lerden ve geri kalan 20’si Kıbrıslı Türk STÖ’lerinden oluşmuştur. Çeşitli kapasite güçlendirme konularında pratik bir kaynak olarak katılımcılarla bir araç kutusu paylaşılmıştır.

Προσεχείς δραστηριότητες

Mevcut 30 mentör için biri İngilizce diğeri Türkçe olmak üzere, iki mentörlük eğitimi düzenlenecektir. Eğitimde bir önceki eğitimde verilen bilgilerin tazelenmesinin yanı sıra yeni beceri ve yöntemler de geliştirilecektir. Sonrasında, mentörlük programı STÖ’lere fayda sağlayacak şekilde uygulanacaktır.