Σχετικά με εμάς

Εργο του Civic Space

Το Civic Space είναι ένα Έργο Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στόχος του είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κοινωνίας των πολιτών της Τουρκοκυπριακής κοινότητας (ΤΚΚ), η οποία να στηρίζει τις δημοκρατικές αλλαγές και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 

Τα τέσσερα αναμενόμενα αποτελέσματα του Civic Space είναι:

  1. Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε κοινωνικές δράσεις.
  2. Ενίσχυση της συμμετοχής των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) στα κοινά , και του ρόλου τους στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.
  3. Προώθηση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις δράσεις των ΟΚΠ στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.
  4. Ενθάρρυνση μεγαλύτερων δεσμών με τις ΟΚΠ στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα (ΕΚΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και θα συνεχίσει να λειτουργεί έως τον Δεκέμβριος του 2025.

Οι στόχοι μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μια δυναμική κοινωνία των πολιτών αποτελεί ζωτική συνιστώσα κάθε δημοκρατικού συστήματος. Αντιπροσωπεύει και προάγει τον πλουραλισμό και μπορεί να συμβάλει σε αποτελεσματικότερες πολιτικές, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της ειρήνης και την επίλυση συγκρούσεων Εκφράζοντας τις ανησυχίες των πολιτών, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) παραμένουν ενεργές στον δημόσιο χώρο, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας και διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Civic Space έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι:

  • Το κοινό και η τΤουρκοκυπριακή κοινότητα ενημερώνονται καλύτερα για τις δράσεις των ΟΚΠ και συμμετέχουν περισσότερο στις δράσεις και τη διαχείριση των ΟΚΠ. 
  • Οι ΟΚΠ βελτιώνουν τις δυνατότητές τους εν γένει και υιοθετούν μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα για την υπεράσπιση δημοκρατικών αλλαγών, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών. 
  • Yerel organların STÖ’lerin rolleri ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirilmeleri ve sivil toplum için bütünüyle elverişli bir ortamın oluşturulmasında desteklenmeleri.
  • Οι ανταλλαγές και οι κοινές δράσεις μεταξύ Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών ΟΚΠ ενσωματώνονται σε όλες τις δραστηριότητες του έργου.

Η ομάδα μας