Επικοινωνιακή υποστήριξη

Τι είναι Επικοινωνία Στήριξης

Το κοινό και οι ΟΚΠ σε ολόκληρη την Κύπρο μπορούν να επωφεληθούν από τις διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου Civic Space. 

Με την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, το Civic Space έχει ως στόχο να επιτύχει τα εξής: 

Περαιτέρω αύξηση της προβολής του Civic Space και της στήριξης της ΕΕ προς την κοινωνία των πολιτών μέσω της βελτίωσης της προβολής του προς το κοινό και της συμμετοχής του κοινού.

Προώθηση της προβολής των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των ΟΚΠ και αύξηση της συνεργασίας τους με την κοινότητα και άλλες ΟΚΠ.

Αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας των ΟΚΠ, καθοδηγώντας τις σχετικά με τον τρόπο χάραξης των επικοινωνιακών στρατηγικών τους.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;
  • 2016-2019 yılları arasında düzenlenen 4 Açık Kapı Festivali (AKF) ile STÖ’lerin görünürlüğü desteklendi. Her festivale 37 ila 72 arasında STÖ katıldı. Düzenlenen 4 Açık Kapı Festivaline toplamda 238 STÖ katıldı ve 350’den fazla faaliyet gerçekleştirildi. STÖ’leri tanıtmak amacıyla Açık Kapı Festivallerinde 19 video/film hazırlandı. Lefkoşa/Nicosia, Mağusa/Famagusta, Lefke/Lefka, Mehmetçik/Galateia ve İskele’de/Trikomo STÖ’lere özel Fuarlar düzenlendi. 
  • Προώθηση της προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της παραγωγής πολλών βίντεο/ταινιών (βλ. Civic Space YouTube channel). 
  • AB’nin Sivil Topluma verdiği desteği görünür kılmak amacıyla sosyal medya geniş çaplı kullanıldı (Facebook, Instagram, YouTube) 
  • www.civicspace.eu Δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος www.civicspace.eu 
  • Medyayla birlikte yapılan çalışmalar: STÖ’lerin radyo, televizyon ve yazılı basın organlarındaki görünürlüğünün artırılması. Proje tarafından üretilen çeşitli videoların yayınlanması amacıyla TV kanalları ile işbirliğinin yapılması. BRT, AB tarafından desteklenen STÖ’ler hakkında 8 belgesel hazırlamıştır.
  • Özel sektörle birlikte yapılan çalışmalar: yenilikçi kaynak geliştirme yöntemlerinin (örneğin kitle fonlamasının) desteklenmesi; STÖ’lere yönelik kaynak geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi; çalıştaylar ve eğitimler düzenleyerek Kurumsal Sosyal Sorumluluk kültürünün teşvik edilmesi.
  • Gençlerle birlikte yapılan çalışmalar: Gençler (18 yaşından küçükler de dahil) Sivil Büyü programından destek alabilirler; gençlerle ve/veya gençlikle ilgili sorunları ele alan STÖ’lere desteğin sağlanması; STÖ’leri ve üniversite öğrencilerini STÖ’lerin yükseköğretim kariyer fuarlarına katılımını kolaylaştırarak ve STÖ’lerde staj ve gönüllülük fırsatları yaratarak bir araya getirilmesi.
  • Προγράμματα κατάρτισης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ψηφιακό ακτιβισμό, τις ψηφιακές εκστρατείες και τα ψηφιακά εργαλεία και εξατομικευμένες συνεδρίες καθοδήγησης μετά την κατάρτιση και κατόπιν αιτήματος.
Προσεχείς δραστηριότητες

Sivil Alan, AB’nin sivil topluma sağladığı fonları daha görünür kılmak ve STÖ’lerin demokratik değişimlerin yaşanmasında ve güven artırıcı önlemlerde oynadıkları rolü teşvik etmek amacıyla Projenin yeni aşamasına yönelik (2021-2023) bir iletişim stratejisi geliştirmektedir. İletişim stratejisi, projenin görünürlüğünü ve hesap verebilirliğini artırmanın yanı sıra STÖ’lerin faaliyetleri, başarıları, rolleri ve demokratik sürece katılımları hakkında kamuoyuna bilgi vermek amacıyla geliştirilmektedir. 

Kıbrıs genelindeki STÖ’ler, kamu organları, medya, özel sektör ve gençler, Kıbrıs’ta hak temelli bir kültürün geliştirilmesi ve sivil toplum çalışmalarının görünürlüğünün artırılması amacıyla iletişim bileşeninin hedef grupları arasında yer alacaklardır. 

Yaklaşan etkinlikler için Etkinlikler sayfamıza göz atabilirsiniz.

Εκστρατείες

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, το Civic Space θα αναπτύξει ειδικές επικοινωνιακές στρατηγικές για ορισμένα βασικά ζητήματα, ώστε να διασφαλιστεί η προβολή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και συνιστωσών του έργου σε συγκεκριμένα ακροατήρια-στόχους. Αυτές οι ειδικές επικοινωνιακές στρατηγικές θα επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

Sosyal medyada yılda birkaç kez (2-4) konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler içeren video serileri ile birlikte iletişim kampanyaları düzenlenecektir. Sivil Büyü programı kapsamında desteklenen STÖ’lerin yürüttüğü kampanyalar da paylaşılacaktır. Söz konusu kampanyaları Sivil Alan’ın sosyal medya kanallarından projenin uygulama süresi boyunca takip edebilirsiniz.
Εργαλεία και μέθοδοι Αυτοδιδασκαλίας (Do it Yourself)

Θα ετοιμαστούν χρήσιμοι και εύκολοι οδηγοί αυτοδιδασκαλίας, δηλαδή οδηγοί DIY. Οι μέθοδοι καθοδήγησης DIY, όπως οι οδηγοί ενσωμάτωσης, θα διασφαλίσουν τη συνεχή χρήση και θα μειώσουν την εξατομικευμένη ζήτηση, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετούν τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης ικανοτήτων μετά το τέλος του έργου.

Bu araçlar, STÖ’lerin ve aktivistlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek ve hazırlanacaktır.

İhtiyaçlar sürekli değiştiğinden, mevcut ihtiyaçları belirlemek için zaman zaman anketler yapılacaktır.

Επιπλέον, η τομεακή έρευνα και η ανατροφοδότηση από τα προγράμματα κατάρτισης θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στον προσδιορισμό των αναγκών. 

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα εργαλεία DIY από τη βιβλιοθήκη (σύνδεσμος).