Ευνοϊκό περιβάλλον

Τι είναι Ευνοϊκό περιβάλλον

Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ είναι ζωτικής σημασίας για μια αποτελεσματική, δυναμική και ενεργό κοινωνία των πολιτών τόσο στην Τουρκοκυπριακή όσο και στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα.   

Ένα ευνοϊκό περιβάλλον περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, όπως τα υποστηρικτικά νομικά και δημοσιονομικά πλαίσια και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΟΚΠ δεν είναι μόνο το κλειδί για την ικανότητά τους να λειτουργούν, να επεκτείνονται, να αναπτύσσονται, αλλά και για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής, δυναμικής και ενεργήςκοινωνίας των πολιτών ως ζωτικό στοιχείο για υγιείς δημοκρατίες. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη των κρατών να προστατεύουν και να λαμβάνουν θετικά μέτρα για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός τέτοιου ευνοϊκού περιβάλλοντος.

Πότε θεωρείται το περιβάλλον ευνοϊκό για τις ΟΚΠ; Δεν υπάρχει αποδεκτός ορισμός της έννοιας ευνοϊκό περιβάλλον της κοινωνίας των πολιτών και στην έννοια αυτή εμπίπτουν διάφορα ζητήματα. Ως ελάχιστο κριτήριο ένα περιβάλλον θεωρείται ευνοϊκό όταν τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης προστατεύονται de-jure και de-facto. Αναμένεται επίσης να εξασφαλίζει ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον και απαιτείται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Sivil Alan, yasal çerçevenin tasarlanması, savunuculuğunun yapılması, izlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerine STÖ’lerin katılma kapasitelerini güçlendirme konusunda sivil topluma destek olmak ve bunun yanı sıra “sivil toplumun gelişimi için elverişli bir ortam” oluşturulmasına yönelik çok yıllı bir strateji geliştirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmektedir: 

  • STÖ’ler için çevrimiçi/online bir veri tabanının/kayıt sicilinin oluşturulmasına destek.
  • Συμβάλει στην κατάρτιση και υπεράσπιση μιας πολυετούς στρατηγικής. 
  • Προβαίνει στην ανάλυση νομικών κειμένων σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Η συνολική έκθεση που περιέχει την ανάλυση 77 νομικών κειμένων και συστάσεων για την ευθυγράμμισή τους με τα διεθνή πρότυπα διατίθεται εδώ.
  • Στηρίζει τη σύνταξη νομικών κειμένων για την ενίσχυση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών.
  • Στηρίζει την ανάπτυξη και/ή υπεράσπιση της δημιουργίας κωδικών για τη δημόσια διαβούλευση και κριτηρίων για τη δημόσια χρηματοδότηση. 
  • Μέσω του προγράμματος Grow Civic, στηρίζει 25 δράσεις που περιλαμβάνουν διαφορετικές μεθόδους και θέματα υπεράσπισης με στόχο νομικές, πολιτικές ή επιχειρησιακές μεταρρυθμίσεις. 
  • Αναπτύσσει τις δυνατότητες των τοπικών φορέων και των ΟΚΠ μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών επισκέψεων.  
  • Διενεργεί έρευνες σχετικά με τη στάση και τις αντιλήψεις της Τουρκοκυπριακής κοινότητας έναντι του εθελοντισμού και των δωρεών προς την κοινωνία των πολιτών. Μπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ <a href="https://civicspace.eu/belgeler/kibris-turk-toplumunun-sivil-toplum-gonulluluk-ve-bagis-konularina-yonelik-algi-ve-tutumu-ing/"
  • Kıbrıslı Türk STÖ’lerin sivil toplumun kapasitesine yönelik algılarının araştırılması. Araştırmaya erişmek için tıklayınız.
  • 230’dan fazla STÖ’yü içeren STÖ veri tabanı. 
 •  

Αποτελέσματα

 • 100’den fazla STÖ ile istişare halinde çok yıllık strateji taslağı
 • Περισσότερες από 9 συνεδριάσεις ομάδων εργασίας με περισσότερους από 45 συμμετέχοντες  
 • Βελτιωμένο νομικό πλαίσιο για τις ΟΚΠ (νέο νομικό κείμενο για τις εΕνώσεις)  
 • Δημοσιεύσεις ερευνών (νομική ανάλυση, έρευνες αντιλήψεων και στάσεων, έρευνες για τις δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών κλπ.)
 • 1 εκπαιδευτική επίσκεψη

Προσεχείς δραστηριότητες

Sivil Alan, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sivil toplum için elverişli ortamın Avrupa ve uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirilmesini desteklemek amacıyla, yerel organlara, STÖ’lere ve elverişli ortama ilişkin ortak çalışma grubuna (örn. STÖ ve yerel organların temsilcilerinden oluşan ortak temsilci grubuna) teknik ve mali destek sağlamaya devam edecektir. 

Her şeyden önce, Sivil Alan 2022’de aşağıdaki faaliyetlere odaklanacaktır: 

(1) Μέτρα στήριξης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Στρατηγικής για την Κοινωνία των Πολιτών. 

(2) Στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής νομικών κειμένων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών.

(3) STÖ’lerin Katılımı için standartların geliştirilmesi ve standartların uygulanmasının desteklenmesi.