Ευνοϊκό περιβάλλον

Τι είναι Ευνοϊκό περιβάλλον

Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ είναι ζωτικής σημασίας για μια αποτελεσματική, δυναμική και ενεργό κοινωνία των πολιτών τόσο στην Τουρκοκυπριακή όσο και στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα.   

Ένα ευνοϊκό περιβάλλον περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, όπως τα υποστηρικτικά νομικά και δημοσιονομικά πλαίσια και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΟΚΠ δεν είναι μόνο το κλειδί για την ικανότητά τους να λειτουργούν, να επεκτείνονται, να αναπτύσσονται, αλλά και για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής, δυναμικής και ενεργήςκοινωνίας των πολιτών ως ζωτικό στοιχείο για υγιείς δημοκρατίες. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη των κρατών να προστατεύουν και να λαμβάνουν θετικά μέτρα για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός τέτοιου ευνοϊκού περιβάλλοντος.

Πότε θεωρείται το περιβάλλον ευνοϊκό για τις ΟΚΠ; Δεν υπάρχει αποδεκτός ορισμός της έννοιας ευνοϊκό περιβάλλον της κοινωνίας των πολιτών και στην έννοια αυτή εμπίπτουν διάφορα ζητήματα. Ως ελάχιστο κριτήριο ένα περιβάλλον θεωρείται ευνοϊκό όταν τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης προστατεύονται de-jure και de-facto. Αναμένεται επίσης να εξασφαλίζει ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον και απαιτείται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Για τη στήριξη των ΟΚΠ στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους για να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, τη υπεράσπιση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του νομικού πλαισίου, καθώς και για την ανάπτυξη πολυετούς στρατηγικής «σχετικά με ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών», το Civic Space προβαίνει στα εξής: 

  • Στηρίζει τη δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων/μητρώου για τις ΟΚΠ.
  • Συμβάλει στην κατάρτιση και υπεράσπιση μιας πολυετούς στρατηγικής. 
  • Προβαίνει στην ανάλυση νομικών κειμένων σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Η συνολική έκθεση που περιέχει την ανάλυση 77 νομικών κειμένων και συστάσεων για την ευθυγράμμισή τους με τα διεθνή πρότυπα διατίθεται εδώ.
  • Στηρίζει τη σύνταξη νομικών κειμένων για την ενίσχυση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών.
  • Στηρίζει την ανάπτυξη και/ή υπεράσπιση της δημιουργίας κωδικών για τη δημόσια διαβούλευση και κριτηρίων για τη δημόσια χρηματοδότηση. 
  • Μέσω του προγράμματος Grow Civic, στηρίζει 25 δράσεις που περιλαμβάνουν διαφορετικές μεθόδους και θέματα υπεράσπισης με στόχο νομικές, πολιτικές ή επιχειρησιακές μεταρρυθμίσεις. 
  • Αναπτύσσει τις δυνατότητες των τοπικών φορέων και των ΟΚΠ μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών επισκέψεων.  
  • Διενεργεί έρευνες σχετικά με τη στάση και τις αντιλήψεις της Τουρκοκυπριακής κοινότητας έναντι του εθελοντισμού και των δωρεών προς την κοινωνία των πολιτών. Μπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ <a href="https://civicspace.eu/belgeler/kibris-turk-toplumunun-sivil-toplum-gonulluluk-ve-bagis-konularina-yonelik-algi-ve-tutumu-ing/"
  • Διενεργεί έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις των Τουρκοκυπριακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με τις δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών. Μπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ.
  • Δημιούργησε μια βάση δεδομένων των ΟΚΠ η οποία συμπεριλαμβάνει περισσότερες από 230 ΟΚΠ 
 •  

Αποτελέσματα

 • Σχέδιο πολυετούς στρατηγικής σε διαβούλευση με περισσότερες από 100 ΟΚΠ
 • Περισσότερες από 9 συνεδριάσεις ομάδων εργασίας με περισσότερους από 45 συμμετέχοντες  
 • Βελτιωμένο νομικό πλαίσιο για τις ΟΚΠ (νέο νομικό κείμενο για τις εΕνώσεις)  
 • Δημοσιεύσεις ερευνών (νομική ανάλυση, έρευνες αντιλήψεων και στάσεων, έρευνες για τις δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών κλπ.)
 • 1 εκπαιδευτική επίσκεψη

Προσεχείς δραστηριότητες

Για τη στήριξη της βελτίωσης του ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου σύμφωνα με τα εΕυρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, το Civic Space θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική και οικονομική στήριξη σε τοπικούς φορείς, ΟΚΠ και την κοινή ομάδα εργασίας για το ευνοϊκό περιβάλλον (δηλαδή, μια κοινή ομάδα εκπροσώπων των ΟΚΠ και των τοπικών φορέων). 

Κατά πρώτο και κύριο λόγο, το 2022, το Civic Space θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

(1) Μέτρα στήριξης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Στρατηγικής για την Κοινωνία των Πολιτών. 

(2) Στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής νομικών κειμένων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών.

(3) Ανάπτυξη και στήριξη της εφαρμογής προτύπων για τη Συμμετοχή των ΟΚΠ.