Ενίσχυση των δυνατοτήτων

Ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΟΚΠ

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ), οι ακτιβιστές, οι πρωτοβουλίες και τα δίκτυα/πλατφόρμες των πολιτών μπορούν να επωφεληθούν από τις διάφορες δυνατότητες κατάρτισης και τα εργαλεία που διατίθενται στο πλαίσιο του έργου Civic Space.

Το Civic Space αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στη βελτίωση του ρόλου τους: 

Αυξάνοντας τις οργανωτικές, τεχνικές και στρατηγικές δυνατότητές τους και τις δυνατότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων ώστε οι ΟΚΠ να καταστούν πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες.

Δημιουργώντας μηχανισμούς για μελλοντική ανταλλαγή εμπειριών/ μετάδοση τεχνογνωσίας.

Αυξάνοντας τις τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις των ΟΚΠ σε θεματικούς τομείς.