Υπηρεσία Βοήθειας

Μία από τις αποστολές του Civic Space είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της εντολής, το Civic Space λειτουργεί μια Υπηρεσία Βοήθειας για την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στις ΟΚΠ σε διάφορα γενικά θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της υπεράσπισης, της συγκέντρωσης κεφαλαίων, της επικοινωνίας, του στρατηγικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού έργων, της οργανωτικής διαχείρισης, των συμπράξεων και της δικτύωσης. 

Η εξατομικευμένη Υπηρεσία Βοήθειας θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αναλόγως της ζήτησης.

Εκτός από την υπηρεσία βοήθειας που παρέχεται σε θέματα στήριξης ανάπτυξης δυνατοτήτων, οι ακτιβιστές ή οι ΟΚΠ μπορούν επίσης να λάβουν υπηρεσίες βοήθειας για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος «Grow Civic». Μόλις εγκριθεί η δράση για στήριξη από το Grow Civic, το Civic Space συνεχίζει να παρέχει την υπηρεσία βοήθειας για την υλοποίηση των δράσεων. 

Τα περισσότερα αιτήματα προς την υπηρεσία βοήθειας ήταν η ανάπτυξη έργων για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τη ζήτηση το Civic Space παρέχει στήριξη σε δυνητικούς αιτούντες για τη βελτίωση του σχεδιασμού των έργων, του εννοιολογικού πλαισίου, της ισορροπίας μεταξύ δραστηριοτήτων και προϋπολογισμού, καθώς και για τη διευκόλυνση της δικτύωσης και των συνεργειών με άλλα έργα ή ΟΚΠ ώστε να απέχουν από επικαλύψεις, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του έργου.

Το Civic Space έχει παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες βοήθειας σε διάφορα θέματα σε τουλάχιστον 564 αιτήματα από 153 ΟΚΠ και ακτιβιστές από διάφορες περιοχές· οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από τη Λευκωσία, αλλά και από άλλες περιοχές όπως η Αμμόχωστος, η Κερύνεια, η Λεύκα, η Λεμεσός, η Μόρφου και το Τρίκωμο.

Αποτελέσματα

    • 564 συναντήσεις υπηρεσίας βοήθειας
    • 153 ΟΚΠ από όλες τις κοινότητες της Κύπρου που επωφελούνται από την υπηρεσία βοήθειας

info@civicspace.eu Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από εμάς στέλνοντας e-mail στο info@civicspace.eu ή καλώντας το 0392 227 65 05

Έντυπο αιτήματος υπηρεσίας βοήθειας