ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ;

Το Civic Space εγκαινιάζει ένα νέο εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου, της συνεργασίας και της μάθησης μεταξύ ομοτίμων με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο. Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών του Civic Space έχει ως στόχο να φέρει δύο ΟΚΠ/πρωτοβουλίες από το βόρειο τμήμα της Κύπρου και την Κυπριακή Δημοκρατία, για να συνεργαστούν σε έναν επιλεγμένο τομέα ανάπτυξης ικανοτήτων που θα καθορίζεται από τις ιδιαίτερες οργανωτικές ανάγκες τους. Κάθε σύμπραξη θα συνδυάζεται με έναν μέντορα ειδικευμένο στον επιλεγμένο τομέα, ώστε να παρέχει περαιτέρω στήριξη και να δίνει τη δυνατότητα στο Civic Space να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης των συμμετεχουσών ΟΚΠ. Η διαδικασία ανταλλαγής δε θα προσφέρει μόνο μια ποικιλία καλών πρακτικών και εργαλείων στην κοινωνία των πολιτών γενικότερα, αλλά θα ενισχύσει επίσης τη διακοινοτική συνεργασία.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ;

Sivil Alan, Değişim İnisiyatifi için yılda bir defa başvuru çağrısı açmayı planlamaktadır. Her dönemde biri Kıbrıs’ın kuzey kesiminden diğeri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden olmak üzere 2 STÖ’den oluşan ortaklıklar başvuruda bulunabilecektir. Her dönem 3-4 ortaklık, diğer bir deyişle 6-8 STÖ seçilerek desteklenecektir. Seçimler, başvuru çağrısında topluma açık biçimde duyurulacak kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Hâlihazırda ortağı olmayan STÖ’ler Sivil Alan destek masasından ortaklıklar konusunda destek alabilecektir. 

Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών θα έχει ως στόχο την ενίσχυση ενός τομέα ικανοτήτων των εταίρων ΟΚΠ (π.χ. συγκέντρωση κεφαλαίων, συνεργασία με εθελοντές, συνηγορία, οργανωτική διακυβέρνηση, επικοινωνία και προβολή, στρατηγικός σχεδιασμός). Ως εκ τούτου, η αιτούσα σύμπραξη θα πρέπει να προσδιορίσει με σαφήνεια σε ποιο θέμα ικανοτήτων σχεδιάζει να εργαστεί από κοινού. Κάθε κύκλος θα διαρκεί 5 μήνες, κατά τους οποίους θα παρέχεται μέντορας στην επιλεγείσα σύμπραξη. Εκτός από τον μέντορα, η σύμπραξη θα υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Βοήθειας του Civic Space και με εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

Her dönemin sonuna gelindiğinde, destek sağlanan ortaklıklardan üzerine odaklandıkları kapasite alanında bir araç, yöntem ve/veya süreç geliştirmiş olmaları beklenecektir. Sivil Alan, ilk dönemin sona ermesinin ardından bu tür bir programa olan ihtiyacı, faydalarını, programın etkinliğini ve talebi değerlendirecek ve yapılan değerlendirmenin olumlu olması halinde Değişim İnisiyatifi’nin ikinci dönemi başlatılacaktır. 

Τα εργαλεία που αναφέρονται θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά με βάση τις ανάγκες και το θέμα της επιλογής τους, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν εργαλεία/μεθόδους όπως αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης, μνημόνια συναντίληψης, do-it-yourself κατευθυντήριες γραμμές, εγχειρίδια, ταινίες κ.λπ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ CIVIC SPACE;

Στην αρχή και στο τέλος κάθε κύκλου, οι 3 συμπράξεις (6 ΟΚΠ) θα συναντηθούν σε μια εναρκτήρια εκδήλωση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης μεταξύ ομότιμων και δικτύωσης. Στο ενδιάμεσο αυτών των συναντήσεων, κάθε σύμπραξη θα αποφασίζει από μόνη της το ρυθμό και τη ροή εργασίας της υποστηριζόμενη από τον μέντορά της και σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα του Civic Space. Το Civic Space υποστηριζόμενο από ανώτερους Μη-βασικούς Εμπειρογνώμονες θα λαμβάνει τακτικές προφορικές αναφορές και γραπτές εκθέσεις από τους μέντορες και τις συμπράξεις με τη μορφή διαδικτυακών συναντήσεων ή/και με φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Following the launch event, the partnerships will be provided with a mentor experienced on their work topic. Once matched, each partnership and their appointed mentor will begin their meetings and engagement in accordance with the procedure, form, and time frames they decide. The mentoring support is limited to a maximum time frame of 5 months and involves 8 to 10 hours of mentoring support per month. The mentor and the partnership will jointly decide how, when, where, and with whom the support will be scheduled.

Belirleyecekleri konu başlığında her bir ortaklığa sağlanacak mentorluk desteğine ek olarak Sivil Alan, ortaklığın olası ihtiyaçlarına cevaben diğer kapasite konularında da destek masası yardımı sunacaktır. Destek masası yardımı Sivil Alan tarafından sadece Değişim İnisiyatifi süresince değil, Mayıs 2023’e kadar örgütlerin ihtiyaç duymaları halinde talebe bağlı biçimde sağlanmaya devam edecektir.

ΠΟΙΑ ΟΦΕΛΗ ΕΧΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ CIVIC SPACE;

Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών θα προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη στις επιλεγμένες συμπράξεις:

 • Καθοδήγηση σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης ικανοτήτων που θα επιλέξουν·
 • •Υπηρεσία Βοήθειας για άλλα θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων, όταν/εάν απαιτείται·
 • • Προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Civic Space και σε άλλες εκδηλώσεις·
 • • Έξοδα χώρου, μεταφοράς και εστίασης για συναντήσεις.

Ortaklıkların amaçlarını gerçekleştirmek ya da güçlendirmek için bütçe desteğine ihtiyaç duymaları halinde, Sivil Büyü desteği almaya teşvik edilecek ve bu yönde desteklenecektir. Ortaklıklar, Kıbrıs’ta gerçekleştirecekleri ortak çalışmalar için B kategorisinde (4,000 Euro’ya kadar), bir AB Üye Devleti ile bilgi alışverişi ya da çalışma ziyareti gerçekleştirmek amacıyla ise D kategorisinde (10,000 Euro’ya kadar) destek talep edebileceklerdir. Seçilen değişim inisiyatifi faydalanıcılarına Sivil Büyü uygunluk değerlendirme sürecinde öncelik tanınacaktır.

ΠΟΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ;

Οι συμπράξεις της Πρωτοβουλίας Ανταλλαγών μπορούν να εργαστούν από κοινού σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ενίσχυσης ικανοτήτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να εργαστείτε σε κάποιον τομέα που δεν αναφέρεται παρακάτω.

 • Υπεράσπιση (υποστήριξη)
 • Διάλογος, Διαχείριση Συγκρούσεων
 • • Εξωτερική Επικοινωνία/Προβολή
 • Οργάνωση Εκδηλώσεων
 • • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • • Συγκέντρωση Κεφαλαίων
 • • Εσωτερικές Επικοινωνίες και Οργανωτική Διαχείριση
 • Παρακολούθηση Και Αξιολόγηση
 • • Δικτύωση/Συμπράξεις
 • • Διαχείριση Οργανωτικών Πληροφοριών
 • • Σχεδιασμός, Σύνταξη και Διαχείριση Έργων
 • • Ανάλυση Κινδύνων και Προγραμματισμός
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Συνεργασία με Εθελοντές
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ CIVIC SPACE;

Biri Kıbrıs’ın kuzey kesiminden diğeri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden olmak üzere 2 STÖ’den oluşan ortaklıklar değişim inisiyatifine başvurabilir. Her bir ortak, aşağıdaki uygunluk kriterlerini yerine getirmelidir:

 • Kıbrıs’ta toplum yararına çalışan tescilli (Örn. dernekler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen şirketler) veya tescil edilmemiş bir yurttaş inisiyatifi olarak faaliyet göstermek;
 • Έχει τουλάχιστον 5 ενεργά μέλη,
 • • Προτίθεται να δεσμεύσει τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες για συνεχή συμμετοχή στη διαδικασία της πρωτοβουλίας ανταλλαγών
 • • Δεσμεύεται σε συνεργασία με τον εταίρο της σχετικά με ένα θέμα ανάπτυξης ικανοτήτων όπου αναπτύσσουν από κοινού ένα εργαλείο/μέθοδο/διαδικασία/πόρο στο τέλος της διαδικασίας·
 • Mentorluk süreci boyunca Kıbrıs’ta bulunmak;
 • • Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων και/ή το σύνολο της ομάδας της οργάνωσης ή της πρωτοβουλίας να διαθέτει κίνητρα, χρόνο και δυνατότητες για την ενίσχυση ικανοτήτων στον επιλεγμένο τομέα.