ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ;

Το Civic Space εγκαινιάζει ένα νέο εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου, της συνεργασίας και της μάθησης μεταξύ ομοτίμων με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο. Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών του Civic Space έχει ως στόχο να φέρει δύο ΟΚΠ/πρωτοβουλίες από το βόρειο τμήμα της Κύπρου και την Κυπριακή Δημοκρατία, για να συνεργαστούν σε έναν επιλεγμένο τομέα ανάπτυξης ικανοτήτων που θα καθορίζεται από τις ιδιαίτερες οργανωτικές ανάγκες τους. Κάθε σύμπραξη θα συνδυάζεται με έναν μέντορα ειδικευμένο στον επιλεγμένο τομέα, ώστε να παρέχει περαιτέρω στήριξη και να δίνει τη δυνατότητα στο Civic Space να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης των συμμετεχουσών ΟΚΠ. Η διαδικασία ανταλλαγής δε θα προσφέρει μόνο μια ποικιλία καλών πρακτικών και εργαλείων στην κοινωνία των πολιτών γενικότερα, αλλά θα ενισχύσει επίσης τη διακοινοτική συνεργασία.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ;

Το Civic Space προγραμματίζει την προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας Ανταλλαγών μία φορά το χρόνο. Κάθε κύκλος θα είναι ανοικτός για αιτήσεις συνεργασίας δύο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μίας από το βόρειο τμήμα της Κύπρου και μίας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα υποστηριχθούν 3-4 συμπράξεις, πράγμα που σημαίνει ότι 6-8 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα επιλέγονται σε κάθε κύκλο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής, τα οποία θα ανακοινώνονται δημοσίως στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Οι ΟΚΠ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Βοήθειας του Civic Space, εάν δεν έχουν ήδη εταίρους. 

Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών θα έχει ως στόχο την ενίσχυση ενός τομέα ικανοτήτων των εταίρων ΟΚΠ (π.χ. συγκέντρωση κεφαλαίων, συνεργασία με εθελοντές, συνηγορία, οργανωτική διακυβέρνηση, επικοινωνία και προβολή, στρατηγικός σχεδιασμός). Ως εκ τούτου, η αιτούσα σύμπραξη θα πρέπει να προσδιορίσει με σαφήνεια σε ποιο θέμα ικανοτήτων σχεδιάζει να εργαστεί από κοινού. Κάθε κύκλος θα διαρκεί 5 μήνες, κατά τους οποίους θα παρέχεται μέντορας στην επιλεγείσα σύμπραξη. Εκτός από τον μέντορα, η σύμπραξη θα υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Βοήθειας του Civic Space και με εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

At the end of each cycle, the supported partnerships will be expected to develop a tool, method and/or process on their focus capacity area. Following the end of the first cycle, Civic Space will make an assessment regarding the need, benefit, effectiveness and demand for such a programme, and if the assessment proves to be positive, then a second cycle of the Exchange Initiative will be launched. 

Τα εργαλεία που αναφέρονται θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά με βάση τις ανάγκες και το θέμα της επιλογής τους, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν εργαλεία/μεθόδους όπως αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης, μνημόνια συναντίληψης, do-it-yourself κατευθυντήριες γραμμές, εγχειρίδια, ταινίες κ.λπ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ CIVIC SPACE;

Στην αρχή και στο τέλος κάθε κύκλου, οι 3 συμπράξεις (6 ΟΚΠ) θα συναντηθούν σε μια εναρκτήρια εκδήλωση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης μεταξύ ομότιμων και δικτύωσης. Στο ενδιάμεσο αυτών των συναντήσεων, κάθε σύμπραξη θα αποφασίζει από μόνη της το ρυθμό και τη ροή εργασίας της υποστηριζόμενη από τον μέντορά της και σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα του Civic Space. Το Civic Space υποστηριζόμενο από ανώτερους Μη-βασικούς Εμπειρογνώμονες θα λαμβάνει τακτικές προφορικές αναφορές και γραπτές εκθέσεις από τους μέντορες και τις συμπράξεις με τη μορφή διαδικτυακών συναντήσεων ή/και με φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Following the launch event, the partnerships will be provided with a mentor experienced on their work topic. Once matched, each partnership and their appointed mentor will begin their meetings and engagement in accordance with the procedure, form, and time frames they decide. The mentoring support is limited to a maximum time frame of 5 months and involves 8 to 10 hours of mentoring support per month. The mentor and the partnership will jointly decide how, when, where, and with whom the support will be scheduled.

Εκτός από την καθοδήγηση κάθε σύμπραξης σχετικά με το θέμα που θα ζητήσει, το Civic Space θα παρέχει Υπηρεσία Βοήθειας σε άλλα θέματα ικανοτήτων όταν και εφόσον ζητηθεί από τη σύμπραξη. Η υποστήριξη από την Υπηρεσία Βοήθειας θα είναι διαθέσιμη σε συνεχή βάση έως τον Μάιο του 2023 αναλόγως της ζήτησης.

ΠΟΙΑ ΟΦΕΛΗ ΕΧΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ CIVIC SPACE;

Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών θα προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη στις επιλεγμένες συμπράξεις:

 • Καθοδήγηση σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης ικανοτήτων που θα επιλέξουν·
 • •Υπηρεσία Βοήθειας για άλλα θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων, όταν/εάν απαιτείται·
 • • Προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Civic Space και σε άλλες εκδηλώσεις·
 • • Έξοδα χώρου, μεταφοράς και εστίασης για συναντήσεις.

Εάν οι συμπράξεις χρειάζονται οικονομική στήριξη για να ενισχύσουν ή να υλοποιήσουν τους στόχους τους, θα ενθαρρυνθούν και θα υποστηριχθούν για να ζητήσουν στήριξη από το πρόγραμμα Grow Civic. Για τις κοινές δράσεις τους στην Κύπρο, θα είναι σε θέση να ζητήσουν στήριξη στο πλαίσιο της κατηγορίας Β (έως 4,000 ευρώ), και για τις κοινές δράσεις τους για την ανταλλαγή πληροφοριών ή τη διεξαγωγή ενημερωτικής επίσκεψης σε κράτος μέλος της ΕΕ, θα είναι σε θέση να ζητήσουν στήριξη στο πλαίσιο της κατηγορίας Δ (έως 10,000 ευρώ). Θα δοθεί προτεραιότητα στους επιλεγέντες δικαιούχους της πρωτοβουλίας ανταλλαγών στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλεξιμότητας του προγράμματος Grow Civic.

ΠΟΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ;

Οι συμπράξεις της Πρωτοβουλίας Ανταλλαγών μπορούν να εργαστούν από κοινού σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ενίσχυσης ικανοτήτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να εργαστείτε σε κάποιον τομέα που δεν αναφέρεται παρακάτω.

 • Υπεράσπιση (υποστήριξη)
 • Διάλογος, Διαχείριση Συγκρούσεων
 • • Εξωτερική Επικοινωνία/Προβολή
 • Οργάνωση Εκδηλώσεων
 • • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • • Συγκέντρωση Κεφαλαίων
 • • Εσωτερικές Επικοινωνίες και Οργανωτική Διαχείριση
 • Παρακολούθηση Και Αξιολόγηση
 • • Δικτύωση/Συμπράξεις
 • • Διαχείριση Οργανωτικών Πληροφοριών
 • • Σχεδιασμός, Σύνταξη και Διαχείριση Έργων
 • • Ανάλυση Κινδύνων και Προγραμματισμός
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Συνεργασία με Εθελοντές

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ CIVIC SPACE;

Η Πρωτοβουλία Ανταλλαγών απαιτεί σύμπραξη 2 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μία από το βόρειο τμήμα της Κύπρου και μία από την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάθε εταίρος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • • Κάθε πρωτοβουλία πολιτών η οποία εργάζεται στην Κύπρο για το δημόσιο συμφέρον είτε είναι εγγεγραμμένη (π.χ. ένωση, ίδρυμα, μη κερδοσκοπική εταιρεία) είτε όχι,
 • Έχει τουλάχιστον 5 ενεργά μέλη,
 • • Προτίθεται να δεσμεύσει τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες για συνεχή συμμετοχή στη διαδικασία της πρωτοβουλίας ανταλλαγών
 • • Δεσμεύεται σε συνεργασία με τον εταίρο της σχετικά με ένα θέμα ανάπτυξης ικανοτήτων όπου αναπτύσσουν από κοινού ένα εργαλείο/μέθοδο/διαδικασία/πόρο στο τέλος της διαδικασίας·
 • • Παρουσία στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης·
 • • Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων και/ή το σύνολο της ομάδας της οργάνωσης ή της πρωτοβουλίας να διαθέτει κίνητρα, χρόνο και δυνατότητες για την ενίσχυση ικανοτήτων στον επιλεγμένο τομέα.