Elverişli Ortam

Elverişli Ortam Nedir?

STÖ’ler için elverişli bir ortamın geliştirilmesi, hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum toplumları içerisinde etkili, canlı ve aktif bir sivil toplumun oluşturulması bakımından son derece önemlidir.   

Elverişli ortam; destekleyici bir yasal ortam, mali çerçeveler ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımı gibi farklı unsurları içermektedir.  

STÖ’ler için elverişli ortamın geliştirilmesi, STÖ’lerin yalnızca faaliyet gösterebilme, gelişme ve büyüme becerileri açısından kilit önem taşımakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı demokrasilerde etkili, canlı ve aktif bir sivil toplumun oluşturulmasında da hayati bir unsurdur. Dolayısıyla, STÖ’lere yönelik böylesi bir elverişli ortamın oluşturulması, sürdürülmesi ve korunması için destekleyici önlemleri almak devletlerin sorumluluğundadır.

Peki, ne zaman ortam STÖ’ler için elverişlidir diyebiliriz? Sivil toplum için elverişli ortamın kabul görmüş genel bir tanımı yoktur ve bu kavramın altında birçok farklı konu yer almaktadır. Asgari ölçüt olarak, örgütlenme, toplanma ve ifade özgürlükleri gibi temel özgürlüklerin yasalarla korunduğu ve bu haklara uygulamada da riayet edildiği bir ortam sivil toplum için elverişli kabul edilir. Ayrıca, sivil toplum için elverişli ortamın elverişli bir mali ortam sağlaması beklenir ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımını gerektirir.

Şimdiye kadar neler yaptık?

Sivil Alan, yasal çerçevenin tasarlanması, savunuculuğunun yapılması, izlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerine STÖ’lerin katılma kapasitelerini güçlendirme konusunda sivil topluma destek olmak ve bunun yanı sıra “sivil toplumun gelişimi için elverişli bir ortam” oluşturulmasına yönelik çok yıllı bir strateji geliştirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmektedir: 

  • STÖ’ler için çevrimiçi/online bir veri tabanının/kayıt sicilinin oluşturulmasına destek.
  • Çok yıllı bir stratejinin hazırlanması ve savunuculuğunun yapılmasına yardımcı olmak 
  • Yasal metinlerin sivil toplum için elverişli ortam ve örgütlenme özgürlüğü bakımından analizini yapmak. 77 yasal metnin analizini ve bunların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine yönelik önerileri içeren kapsamlı rapor hazırlandı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
  • Sivil toplum için elverişli ortamı ve örgütlenme özgürlüğünü geliştirmek amacıyla yasal metinlerin hazırlanmasına destek olmak.
  • Kamusal istişare süreçleri için davranış ilkeleri ve kamu mali yardımları için kriterlerin geliştirilmesi ve/veya savunuculuğunun yapılmasına destek olmak. 
  • Sivil Büyü programı aracılığıyla, yasal alanda, politika alanında veya operasyonel düzeyde reformları hedefleyen çeşitli yöntem ve savunuculuk konularını içeren 25 çalışmaya destek sağlamak. 
  • Eğitim, seminer ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla yerel organların kapasitelerini geliştirmek.  
  • Kıbrıs Türk toplumunun sivil toplumda gönüllülük ve bağış ile ilgili tutum ve algıları üzerine araştırma. Araştırmaya erişmek için tıklayınız.
  • Kıbrıslı Türk STÖ’lerin sivil toplumun kapasitesine yönelik algılarının araştırılması. Araştırmaya erişmek için tıklayınız.
  • 230’dan fazla STÖ’yü içeren STÖ veri tabanı. 
 •  
Sonuçlar
 • 100’den fazla STÖ ile istişare halinde çok yıllık strateji taslağı
 • 45’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen 9’dan fazla çalışma grubu toplantısı  
 • STÖ’ler için iyileştirilmiş yasal çerçeve (derneklere ilişkin yeni yasal metin)  
 • Araştırmaların yayınlanması (yasal analiz, algı ve tutum anketleri, sivil toplum kapasite anketleri vb.)
 • 1 çalışma ziyareti
Yaklaşan etkinlikler

Sivil Alan, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sivil toplum için elverişli ortamın Avrupa ve uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirilmesini desteklemek amacıyla, yerel organlara, STÖ’lere ve elverişli ortama ilişkin ortak çalışma grubuna (örn. STÖ ve yerel organların temsilcilerinden oluşan ortak temsilci grubuna) teknik ve mali destek sağlamaya devam edecektir. 

Her şeyden önce, Sivil Alan 2022’de aşağıdaki faaliyetlere odaklanacaktır: 

(1)   Sivil Toplum Stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması için desteğin sağlanması. 

(2) Sivil toplum için elverişli bir ortam yaratan yasal metinlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına desteğin sağlanması.

(3) STÖ’lerin Katılımı için standartların geliştirilmesi ve standartların uygulanmasının desteklenmesi.