Gençlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu Yayımlandı!

Gençlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu Yayımlandı!

Gençlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan Projesi’nin amaç­larından biri STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yöne­lik savunuculuk faaliyetlerinde hak temelli bir yaklaşım benimsemelerinde des­tek olmak, güven artırıcı önlemler ve sivil toplum için daha elverişli bir ortamın oluşturulmasına destek olmaktır.

Bu bağlamda, STÖ’lerin erişilebilirlik, ekoloji, toplumsal cinsiyet, hak temelli yak­laşım, gençlik ve çocuk gibi kesişimsel konuları ana akımlaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla, STÖ’lerin kendi başlarına uygulamaya koyabilecekleri bir dizi kılavuz geliştirilmiştir. Hazırlanan bu kılavuzlar, STÖ’lerin hak temelli yaklaşımı, politika belirleme, planlama ve günlük faaliyetlerine dahil ederek ana akımlaş­tırmalarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Kılavuzlar katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış, konuyla ilgili çalışmalar yürüten STÖ’ler kılavuzların hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Kesişimsel her konu için STÖ’lerden oluşan bir danışma grubu belirlenmiş ve kendilerine her aşamada danışılmıştır.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan bu kılavuzların sadece des­tek masası veya Sivil Alan Projesi kapsamında yürütülen Sivil Büyü programının faydalanıcıları için değil, Kıbrıs’ta ya da başka yerlerdeki bütün sivil toplum örgütleri için de faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu kılavuzlarda öne­rilen pratik önlemlerin birçoğu kurumsal yapılar ve kamu kurumları için de uygulanabilir önlemlerdir.

Hak temelli yaklaşım, tematik kesişimsel konularda ta­mamlayıcı bir set olarak hazırlanan kılavuzların uygulan­ması için genel bir çerçeve sunmaktadır. Bununla birlikte, her tematik rehberi, kesişimsel konulara ilişkin ilgili kısmın tek başına da kullanılabilmesini ve ana akımlaştırılmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Bu nedenle, Gençlik Ana Akımlaştırma Kılavuzunu örgütünüzde gençlik katılım ve kapsayıcılığına dair kapasitenizi artırmak amacıyla kulla­nabilirsiniz.

Kılavuzların başlangıç kısmında konunun uluslararası çer­çevesi ve arka plan bilgisi sunulmaktadır. Ardından, konu­ya ilişkin temel kavramlar verilmekte ve konuya kısa bir gi­riş yapılmaktadır. Bunu takiben, STÖ’lerin gerek politika ve strateji belirleme aşamalarında, gerekse toplantı, etkinlik ve ofis çalışmaları gibi operasyonel düzeylerde uygulamaya ko­yabilecekleri özel önlemler sunulmaktadır. Kılavuzda ele alınan tüm önlemleri örgütünüzde hayata geçirecek şekilde düzenlemeler yapmanız tavsiye edilse de, adım adım uygulama yaklaşımını tercih ede­bilir ve önlemleri teker teker uygulayabilirsiniz. Kılavuzun sonunda sunulan kontrol listesini kullanarak durumunuzu izleyebilirsiniz. İzleme sonuçlarınızı kamuya açık hale getirmeyi değerlendirebilirsiniz. Böylece, hak temelli yak­laşımın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer STÖ’leri de rehberi kullanmaya teşvik edebilirsiniz.

Sivil Alan, kılavuzda yer verilen önlemleri uygulayan STÖ’lerden alınacak geri bildirimler temelinde kılavuzları periyodik olarak geliştirmeyi hedefle­mektedir. Bu, bir önlemin revize edilmesi ve/veya uyarlanması olabileceği gibi, yeni bir önlemin eklenmesi şeklinde de olabilecektir. Bu nedenle, sizler­den kılavuzlarla ilgili geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz.

Bu fırsattan istifade, gençlik ana akımlaştırma kılavuzunun hazırlanmasında danışma grubunda yer alan aşağıdaki STÖ’lere değerli katkıları ve uzmanlık­ları için teşekkürlerimizi sunarız:

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM)

İskele Karpaz Gençlik Derneği

Kıbrıs Barış Oyuncuları (PPI)

Kıbrıs Gençlik Konseyi (CYC)

Lefkoşa Gençlik Derneği (LGD)

Uluslararası Öğrencilerin Sesi (VOIS)

Paylaşın: