İzleme ve Değerlendirme Eğitimi

İzleme ve Değerlendirme Eğitimi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek projesi, bir dizi İzleme ve Değerlendirme Eğitimi düzenledi. Bu atölye çalışmaları, Sivil Toplum İş Başında VII ve VIII hibe programı yararlanıcılarının izleme ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. 12 ve 13 Haziran 2023 tarihlerinde Türkçe, 15 ve 16 Haziran 2023 tarihlerinde ise İngilizce dilinde düzenlenen bu atölye çalışmaları, katılımcıları projelerinin başarılı olmasını sağlayacak pratik bilgi ve araçlarla güçlendirmeyi amaçlamıştır.

Kaydedilen ilerlemeyi, sergilenen performansı ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesine yardımcı olan İzleme ve değerlendirme, proje yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir. İzleme, amaçlanan hedeflerle uyumu sağlamak için bir projenin uygulanması boyunca verilerin ve bilgilerin sistematik olarak toplanmasını içerir.. İzleme, paydaşların faaliyetleri takip etmesine, zorlukların belirlenmesine ve gerekli düzeltmelerin zamanında yapılmasına olanak tanır. Değerlendirme ise, bir projenin etkinliği, etkililiği, uygunluğu ve sürdürülebilirliği hakkında kapsamlı bir değerlendirme sağlar. Projenin sonuçlarını ve etkisini inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerin yanı sıra çıkarılan derslere ilişkin içgörüler sunar.

İzleme ve değerlendirme, projenin kaydettiği ilerleme ve elde ettiği sonuçlar hakkında kanıta dayalı bilgi sağlayarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik eder. Böylelikle, finansman sağlayıcılar, yararlanıcılar ve genel olarak toplum da dahil olmak üzere, paydaşların kaynakların etkili bir şekilde kullanıldığına güven duymalarını sağlar.

İzlemenin düzenli bir şekilde yapılması proje yöneticilerinin faaliyetleri takip etmelerini, darboğazları belirlemelerini ve sorunları hızlıca ele almalarını sağlar. Değerlendirme ise, iyileştirmelerin yapılabileceği alanları vurgulayarak geleceğe yönelik planlama ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesini sağlar. Örgütler bu uygulamaları entegre ederek proje yönetimi süreçlerini optimize edebilirler.

Sivil Alan tarafından düzenlenen atölye çalışmaları, Sivil Toplum İş Başında hibe programı yararlanıcılarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. İlk oturum, 8 STÖ’den 16 kişinin katılımıyla Türkçe gerçekleştirilmiştir. 11 STÖ’den 20 katılımcı ile İngilizce dilinde düzenlenen ikinci oturuma daha geniş bir katılım sağlanmıştır. Sivil Alan, eğitimi iki dilde sunarak daha geniş bir yararlanıcı kitlesi için erişilebilirlik ve kapsayıcılık sağlamıştır.

Yürüttüğümüz interaktif atölye çalışmaları, teorik bilgileri uygulamaya dönük alıştırmalarla birleştirerek katılımcılara temel izleme ve değerlendirme kavramlarını, metodolojilerini ve araçlarını öğrenme fırsatı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Grup tartışmalarına, vaka çalışmalarına ve uygulamalı faaliyetlere katılan hibe yararlanıcıları projelerini etkili bir şekilde nasıl izleyip değerlendirebilecekleri konusunda kapsamlı bir anlayış kazanmışlardır. Bu atölye çalışmaları, bir projenin yönlendirilmesi konusunda değerli bilgiler sağlamıştır. Oturumlar esnasında elde edilen bilgilerin yanı sıra atölye çalışması sonrasında uygulanan anketlerden edinilen bilgiler atölye çalışma planımızı yeniden değerlendirmemizi ve geliştirmemizi sağlamış ve böylelikle atölye çalışmasının genel etkinliğini artırmıştır. Katılımcılar, atölye çalışmasının ardından yapılan ankette saha çalışması örneklerini, grup alıştırmalarını ve teorik bilgileri oldukça değerli bulduklarını belirtmişlerdir. Atölye çalışmaları ayrıca yeni projeler hazırlarken göz önünde bulundurulması gerekenlere ilişkin oldukça faydalı bilgiler sağlamıştır. Bir katılımcı “Artık izleme ve değerlendirmenin önemini anlıyor ve projemizin başarısını sağlamak için süreci etkili bir şekilde nasıl uygulayacağımızı biliyoruz. Ayrıca, yeni projeler hazırlarken dikkate alabileceğimiz çok sayıda faydalı bilgi edindik” diyerek görüşlerini belirtmiştir.

Sivil Alan tarafından düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Eğitimi, Sivil Toplum İş Başında hibe programı yararlanıcılarının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlenmeyi amaçlamıştır. Sivil Alan, katılımcıları gerekli bilgi ve becerilerle donatarak projelerin etkinliğini ve yaratacakları etkiyi artırmayı amaçlamıştır. Atölye çalışmaları sadece hesap verebilirliği ve şeffaflığı teşvik etmekle kalmamış, aynı zamanda çalışmalara katılan STÖ’leri sürekli öğrenme ve adaptasyon sağlama konularında da desteklemiştir. Yararlanıcılar projelerini hayata geçirdikçe, bu atölye çalışmalarından elde edilen bilgilerin başarılarına katkıda bulunacağı ve toplumlarında anlamlı bir değişim yaratmalarını sağlayacağı umulmaktadır.

Sivil Alan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3.499.550 Euro olan bir projedir. Projenin amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven artırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: