Sivil Büyü Programı Uzman Havuzu

Sivil Büyü Programı Uzman Havuzu

Ön Bilgi

Sivil Alan Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumu (KTt) bünyesinde demokratik değişim ve güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir Teknik Destek Projesi’dir. Aralık 2020’de başlayan proje, Aralık 2025’e kadar devam edecektir.

Sivil Alan projesi olarak, sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin Sivil Büyü tarafından desteklenen çalışmalarına ihtiyaca özel destek sağlayan, farklı alanlarda ve konularda deneyime sahip uzmanlardan oluşan Uzman Havuzumuzu genişletmeyi hedefliyoruz. Bu İş Tanımı belgesi, Sivil Büyü faydalanıcılarına kısa dönemli kontratlar kapsamında uzmanlığıyla katkıda bulunmak isteyen uzmanlar için hazırlanmıştır.

Uzman Havuzuna başvurmak isteyen uzmanlar bu belgede aşağıdaki konulara dair bilgileri bulabilir:

 

  • Sivil Alan Projesi ve Sivil Büyü Programı,

  • Uzmanlardan beklenen işin kapsamı,

  • Uzmanların sahip olması gerene asgari nitelikler,

  • Değerlendirme süreci.

Başvuru yapmak isteyen uzmanlar özgeçmişlerini online bir form üzerinden dolduracaklardır.

Türkçe başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. 

Formdaki sorulara ek olarak, başvuru yapacak uzmanların bir ek şablonu da doldurup yüklemeleri gerekmektedir. Şablonun indirebileceği bağlantı formun sonunda yer almaktadır ama buradan da indirip doldurabilirsiniz. 

Son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 saat 18.00’dir.

Yapılacak değerlendirme sonrasında Avrupa Birliği Program Yöneticisi tarafından onaylanan uzmanların bilgileri Sivil Büyü Online Yönetim Sistemine (MIS) eklenecektir. Onaylanan bu uzmanlarla MIS hesaplarının nasıl açılacağı, bilgilerini nasıl görebilecekleri veya güncelleyebileceklerine dair bilgi daha sonra paylaşılacaktır. 

Önemli not: Sivil Büyünün önceki döneminde yapmış olduğumuz çağrı kapsamında başvuruları onaylanmış ve Uzman Havuzuna eklenmiş olan uzmanların yeniden başvuru yapmasına gerek yoktur.

Sivil Büyü Programı başvurularınızı bekliyor!

İş Tanımı

 

  1. Arka Plan Bilgisi  

Sivil Alan aşağıdaki dört amaç doğrultusunda çalışmaktadır:  

 

  • Kamuoyu ve Kıbrıs Türk toplumunun, STÖ’lerin faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirilmesi ve faaliyetleri ve yönetiminde daha fazla yer alması, 

  • STÖ’lerin genel anlamda kapasitelerini artırmaları ve demokratik değişim, güven artırıcı önlemler ve sivil toplum için daha elverişli bir ortamın oluşturulması konularında savunuculuk faaliyetlerini hak temelli bir yaklaşımla benimsemeleri, 

  • Yerel kurumların STÖ’lerin rolleri ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirilmeleri ve sivil toplum için bütünüyle elverişli bir ortamın oluşturulmasında desteklenmeleri, 

  • Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk STÖ’ler arasındaki paylaşımların ve ortak çalışmaların projenin tüm faaliyetlerinde ana akımlaştırılması.

Sivil Alan, tüm faaliyetlerinde gençlik, toplumsal cinsiyet, çevre ve iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA), hak temelli yaklaşım ve çok toplumlu diyalog ve işbirliği gibi her etapta dikkate alınması gereken önemli konuları ana akımlaştırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Sivil Alan, faaliyetlerini Lefkoşa dışından STÖ’leri de çalışmalara dâhil edecek ve sektör içi ve sektörler arası ağ oluşturma faaliyetlerini teşvik edecek şekilde tasarlamaktadır.

Sivil Büyü Ayni Destek Programı adı verilen aktif yurttaşlık mekanizması, Sivil Alan tarafından 2016’den bu yana belli aralıklarla uygulanmaktadır. Program, Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden aktivistler; tescil edilmiş olarak veya edilmeden toplum yararı için çalışan sivil toplum platformları, ağları, yurttaş inisiyatifleri ve grupları; tescil edilmiş olarak çalışan dernekler, vakıflar ve kâr amacı gütmeyen işletmeler tarafından yürütülen hak temelli çalışmalara esnek, şeffaf ve erişilebilir doğrudan destek sağlamaktadır.  Toplum yararı önceliği olmayan sendikalara, yerel kooperatiflere, meslek örgütlerine toplum yararı güden bir örgüt ile ortaklık yoluyla; Kıbrıslı Rum aktivist ve sivil toplum örgütlerine ise Kıbrıslı bir Türk ortak ile birlikte destek verilmesi mümkündür.   

Sivil Büyü Programının hedefleri şunlardır:

 

  • Yeni hak temelli inisiyatiflerin/örgütlerin kurulması veya mevcut inisiyatiflerin/örgütlerin hak temelli çalışma kapasitelerinin artırılması.

  • Yeni tematik tek toplumlu koalisyonların veya çok toplumlu tematik veya çapraz tematik koalisyonların oluşturulması veya mevcut koalisyonların hak temelli çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi.

  • Demokrasinin, temel insan haklarının, AB değerlerinin ve ilkelerinin korunması ve geliştirilmesi.

  • Hak temelli inisiyatiflerin/örgütlerin ve çalışmaların erişimlerinin, görünürlüklerinin ve çarpan etkilerinin artırılması.

  • Çok toplumlu ve/veya çok bölgeli diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi.

  • Hak temelli çalışmaların geliştirilmesine ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik örgütsel kapasitelerin güçlendirilmesi. 

  • AB Üye Devletlerindeki, Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki ve/veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) bölgesindeki STÖ’ler ile diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi.

Program, Aralık 2023 ile Temmuz 2025 tarihleri arasında destek taleplerini açık olacaktır. Desteklenen çalışmaların uygulamaları için son bitiş tarihi ise Eylül 2025’tir.

Sivil Alan, Sivil Büyü kapsamında uzmanlık sağlamak amacıyla ilgili uzmanların görevlendirmelerini talebe bağlı olarak sağlayacaktır. Uzmanların mesleki profilleri ve uzmanlık seviyeleri bu İş Tanımı’yla uyumlu çeşitliliği göstermeli ve Sivil Büyü tarafından desteklenen çalışmaların özel ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Hali hazırda, Sivil Büyü uzman havuzunda 74 onaylı uzman bulunmaktadır. Bu İş Tanımı ve uzmanlar için yapılan başvuru çağrısıyla, Sivil Büyü uzman havuzuna en az 20-30 yeni uzmanın eklenmesi hedeflenmektedir.

Havuzda bulunan uzmanlar, Sivil Büyü tarafından desteklenen çalışmaların ihtiyaç ve gereksinimlerine göre destek sahipleriyle işbirliği halinde görevlendirileceklerdir. Dolayısıyla, Uzman Havuzunda yer alacak uzmanların kapasite geliştirme ve hak temelli STÖ’ler ile çalışma konusunda yeterli tecrübeye sahip olmaları ve özellikle Kıbrıs’ın kuzeyi başta olmak üzere Kıbrıs’taki sivil toplum ortamı hakkında bilgilerinin olması gerekmektedir.

Eylül 2025’e dek yaklaşık 40-45 çalışmanın Sivil Büyü tarafından desteklenmesi beklenmektedir. Söz konusu çalışmalar çeşitli tematik alanlarda (örn., çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, kültür, sanat, barış ve uzlaşı, gençlik, çocuk hakları, hayvan hakları, eğitim, sağlık, erişilebilirlik) ve farklı yöntemlerle (örn., eğitimler, iletişim, savunuculuk, etkinlikler, yayınlar, videolar, çalışma ziyaretleri, veri toplama ve koalisyonlar oluşturma) uygulanacaktır. 

Sivil Büyü Programı, 7 farklı destek paketi altında destek sağlamaktadır. Bu paketlerden 6’sı, Programın başlangıcından kapanışına kadar destek taleplerine daima açık kalacaklardır. Bu 6 paketten 5 tanesinde, destek sahipleri çalışmaları için en fazla 8 günlük uzman desteği kullanabileceklerdir. Büyüme isimli destek paketi ise 10 güne kadar uzman desteğine izin verecektir. Öncelikler isimli destek paketi de özel talep çağrısı yoluyla uygulanacaktır.

 

  • Görevlendirmenin Amaç ve Kapsamı

Görevlendirme, Sivil Büyü destekli çalışmaların ihtiyaçlarına bağlı olarak Sivil Alan tarafından uzman desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Sivil Alan ekibinin gözetimi altında, Uzman Havuzundan seçilen uzmanların, aşağıda belirtilen kategori/faaliyet alanlarından bir veya birkaçında uzmanlık desteği sunmaları beklenmektedir:

 

  • Tematik alanlarda (örn., çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, kültür, sanat, barış ve uzlaşı, gençlik, çocuk hakları, hayvan hakları, eğitim, sağlık, kırılgan gruplar) ve/veya kesişen tematik alanlarda danışmanlık/eğitim hizmeti verilmesi.

  • Kapasite geliştirme alanlarında (örn., savunuculuk, kaynak geliştirme, izleme ve değerlendirme, örgüt yönetimi, gönüllülerle çalışma, stratejik planlama) danışmanlık/ eğitim hizmeti verilmesi.

  • Örgün (formel) eğitim müfredatının, eğitim programlarının ve eğitimlerin geliştirilmesi ve uygulanması.

  • İletişim danışmanlığı sağlanması (örn., iletişim stratejisi, basın açıklamaları, sosyal medya veya veri yönetimi, veri görselleştirme, editörlük, redaksiyon).

  • Hukuk danışmanlığı sağlanması (örn., hukuki analiz, dava süreçleri)

  • Etkinlik ve toplantılarda kolaylaştırıcılık ve/veya moderasyon desteği.

  • Mentorluk ve koçluk desteği.

  • Araştırma ve analiz konularında danışmanlık desteği. 

  • Bilişim ile ilgili konularda danışmanlık desteği.  (örn., MIS sistemleri, veri tabanı oluşturulması ve yönetimi, dijital araç ve teknolojiler)

  • Talebe bağlı olarak diğer konu ve faaliyetlerde destek. 

Görev 1: Sivil Büyü destekli çalışmalara destek verilmesi

Sivil Büyü destek sahipleri, destek talep formlarında gerekli uzman gün sayısını ve ilgili kategori veya kategorileri belirleyeceklerdir. Çalışma, Sivil Büyü desteği için uygun ve uyumlu olduğu tespit edildikten sonra, destek sahibi, gerekli uzmanlık gün sayısını, görevleri, çıktıları ve uzmanda aranan nitelikleri içeren bir İş Tanımı hazırlayacaktır. Bu İş Tanımı, ilgili Sivil Büyü yararlanıcısı ile iletişim halinde olan Sivil Alan ekibi tarafından incelenecektir. Her bir görev için gün sayısı ve zamanlama İş Tanımında planlanacak ve planda yapılacak herhangi bir değişiklik Sivil Alan ekibiyle onaylanmak üzere paylaşılacaktır.

İş Tanımında mutabık kalındıktan sonra destek sahibi, MIS’te bulunan Sivil Büyü Uzman Havuzunu inceleyecektir. Destek sahiplerinin (mümkünse) birden fazla uzman belirlemeleri, hepsiyle iletişime geçmeleri ve seçimlerini ancak yazışmalar sonrasında yapmaları teşvik edilecektir. Hangi uzmanla çalışmak istediklerine karar verdiklerinde, Sivil Büyü destek sahibi seçimlerini Sivil Alan’a bildirecektir.  Gün sayısını, beklenen çıktıları, zaman çizelgesini ve görevin kapsamını içeren bir sözleşme hazırlanacak ve seçilen uzman ile Sivil Alan arasında imzalanacaktır.

Uzman Havuzundan seçilen uzman, sözleşmede ve İş Tanımında yer alan zaman çizelgesine uygun şekilde destek sağlamaktan ve çıktıları gerçekleştirmekten sorumlu olacaktır.

Görev 2: Raporlama 

Sivil Büyü desteği için Uzman Havuzundan seçilen uzmanların görevleri sırasında sağladıkları desteğin açıklamalarını ve zamanlamasını içeren bir görev raporu hazırlamaları beklenmektedir. Bu rapor, tüm görselleri, iletişim materyallerini veya diğer çıktıları içeren ilgili eklerle birlikte İngilizce olarak hazırlanacaktır.

 

  • Çıktılar/ sonuçlar: 

Görevlendirme kapsamında, Uzman Havuzundan seçilen uzmanların sunması gerekenler: 

 

  • Eğitim, koçluk, kapasite güçlendirme, danışmanlık veya sağlanan diğer destek türlerine ilişkin yapılan işin programı/ajandası, kapsamı, metodolojisi ve/veya eğitimler için müfredatı.

  • Sivil Büyü yararlanıcılarına sağlanan desteğe ilişkin destekleyici belgeler (örn.,, araştırma soru formu, analiz raporu, iletişim stratejisi).

  • Yapılan işleri, üretilen/geliştirilen çıktıları ve iyileştirme önerilerini içeren görev raporu

  • Aylık zaman çizelgeleri.

Zaman çizelgeleri ve görev raporları İngilizce olarak sunulmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda, Sivil Alan’dan onay alınmalıdır.

Zaman çizelgeleri, görev raporları ve çıktılar, AB Program Yöneticisinin onayına tabidir. 

 

  • Görevlendirme Yeri

Görev yeri Kıbrıs’tır. İlgili destek sahibinin Sivil Alan ekibinin onayını alması koşuluyla, görev kapsamının gerektirmesi durumunda görevler evden yürütülebilir.

 

  • Görevin tahmini zamanlaması ve uzman gün sayısı

Desteğin, 01 Şubat 2024 ila 15 Eylül 2025 tarihleri arasında sağlanması öngörülmektedir. Uzman Havuzunda yer alan uzmanların her bir görev süresi ve zamanlaması, Sivil Büyü programında desteklenen çalışmanın ihtiyaçları temelinde ve AB Program Yöneticisi tarafından onaylanan şekilde, duruma özel olarak belirlenecektir.

Uzman Havuzu için en fazla 297 gün ayrılmıştır. Uzmanlar hafta içi çalışacaktır. Yapılacak çalışmanın hafta sonları ve/veya resmi tatillerde çalışmayı gerektirmesi durumunda, Sivil Alan onayı gereklidir. Uzmanlar, iş tanımlarında ve sözleşmelerinde belirtilen azami gün sayısı dahilinde çalışabilirler (bkz. aşağıdaki 7. bölüm).

Hizmet sunumunun hesap verebilirliği ile şeffaflığını sağlamak ve herhangi bir çıkar çatışmasını önlemek amacıyla, bu İş Tanımı çerçevesinde Uzman Havuzunda yer alan uzmanlar üyesi oldukları bir STÖ’ye Sivil Büyü programında uzman desteği sağlayamazlar. Benzer şekilde, kendilerinin aktivist olarak destek sahibi olduğu Sivil Büyü destekli bir çalışmada uzman olarak destek sunamazlar.  

Uzman Havuzundan seçilen uzmanlar; bağımsız olmalı, herhangi bir çıkar çatışması durumunda olmamalı ve kendileriyle paylaşılan tüm bilgi ve belgelerin gizliliğine saygı göstermelidirler. 

 

  • Uzmanların Nitelikleri ve Özel Deneyimleri: 

Uzman Havuzunda yer alacak uzmanlarda aşağıdaki yetkinlikler aranır:

 

  • İlgili bir alanda (örn., siyaset bilimi, iletişim, sosyal bilimler, ekonomi, işletme, hukuk) üniversite diploması (en az lisans derecesi); diplomalarının olmaması halinde, ilgili alanda en az 3 yıl ek mesleki deneyim sahibi olma.

  • Sivil toplum ve/veya sivil toplumda kapasite geliştirmeyle ilgili alanlarda ve konularda deneyim sahibi olma (örn., STÖ’lere eğitim düzenlemek; STÖ’ler için mentorluk, koçluk veya danışmanlık yapmak; STÖ’lerde/STÖ’ler için proje geliştirmek ve yönetmek; stratejik plan, savunuculuk planı veya iletişim stratejisi oluşturmak veya uygulamak).

 

  • Yukarıda yer alan kategorilerde/alanlarda (kıdemli uzmanlar için) en az 6 yıl veya (kıdemsiz uzmanlar için) en az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olma.

  • Kanıtlanmış raporlama becerilerine sahip olma.

  • Türkçe ve/veya İngilizceye iyi düzeyde hakim olma. 

  • Kıbrıs sivil toplumuyla ilgili deneyim sahibi olmak avantaj olarak değerlendirilecektir. 

  • Diğer bir dile (Türkçe veya İngilizce) veya Yunancaya iyi düzeyde hakim olmak avantaj olarak değerlendirilecektir.  

Uzman Havuzunda yer alan uzmanlara ek olarak, Sivil Alan, usulüne uygun şekilde gerekçelendirilmiş durumlarda Uzman Havuzu dışından uzmanları AB Program Yöneticisinin onayına sunabilir. Bu ek uzmanlardan yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmaları beklenecek ve onaylandıktan sonra, Uzman Havuzunun bir parçası haline geleceklerdir.

 

  • Uzmanların Seçimi ve Denetimi 

Sivil Alan, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla, bir uygunluk kontrol paneli oluşturacak ve başvuran uzmanların özgeçmişleri, bu İş Tanımında belirtilen nitelikler ve özel uzmanlıklar temelinde yukarıda belirtilen farklı kategoriler için seçilecektir. Seçim sırasında kullanılacak uygunluk kontrol tablosu bu İş Tanımının sonunda verilmiştir.

Kategorilere uygun olan ve aranan nitelikleri taşıyan uzmanlar Uzman Havuzuna eklenecektir. Uzman Havuzuna eklenmek üzere seçilen uzmanlar ile uygun bulunmayan adayların listesi (uygun bulunmama sebeplerinin usulüne uygun açıklamasıyla birlikte) onay için AB Program Yöneticisine sunulacaktır.

Uzman Havuzuna eklenmiş olmak, havuzdaki tüm uzmanlara görev verileceğini garanti etmez; zira bu uzmanların görevlendirilmesi, yukarıda da belirtildiği üzere, onaylanan her bir Sivil Büyü desteğinin özel ihtiyaçlarına bağlı olacaktır.

Uzmanlıklarına ihtiyaç duyulduğunda, Sivil Büyü yararlanıcısı tarafından hazırlanacak bir İş Tanımına uygun gerekli niteliklere ve uzmanlığa sahip uzmanlarla ya doğrudan Sivil Büyü destek sahibi ya da Sivil Alan ekibi tarafından iletişime geçilecek ve ilgili görev için uygun olup olmadıkları sorulacaktır. Destek sahibi hangi uzmanla çalışmak istediğine karar verdikten sonra, Sivil Alan seçilen uzmanla sözleşme imzalayacaktır. Sözleşme, uzmanın görevlendirileceği çalışmanın kapsamını, zamanlamasını ve gün sayısını içerecektir.

Sivil Büyü kapsamında desteklenen bir çalışma onaylandıktan ve Uzman Havuzundan bir uzman seçildikten sonra, Sivil Büyü destek sahibi uzmanın çalışmalarını izleyecek ve denetleyecektir. Teknik boyutlar, zamanlama ve çıktı/sonuçlar, Sivil Alan ekibinin desteğiyle ilgili Sivil Büyü destek sahibi tarafından yakından denetlenecektir. İş Tanımı kapsamındaki görevin genel denetiminden ise Kilit Uzman 2 sorumlu olacaktır.

Uzman Havuzundan görevlendirilecek uzmanlar, görevlendirmelerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde görev raporlarını bir zaman çizelgesiyle beraber Sivil Alan’a gönderecektir. 

Uzman Havuzuna dahil edilecek uzmanların seçiminde kullanılacak uygunluk kontrol çizelgesi

Gerekli Nitelikler Evet Hayır
İlgili bir alanda (örn.,siyaset bilimi, iletişim, sosyal bilimler, ekonomi, işletme, hukuk) üniversite diploması (en az lisans derecesi); diplomalarının olmaması halinde, ilgili alanda en az 3 yıl ek meslek deneyimi.    
Sivil toplum ve/veya sivil toplumda kapasite geliştirmeyle ilgili alanlarda ve konularda deneyim (örn., STÖ’ler yönelik eğitim, mentorluk, koçluk veya danışmanlık, STÖ’lerde/STÖ’ler için proje geliştirme ve yönetimi, stratejik plan, savunuculuk planı veya iletişim stratejisi oluşturmak veya uygulamak).    
Yukarıda yer alan kategorilerde/alanlarda (kıdemli uzmanlar için) en az 6 yıl veya (kıdemsiz uzmanlar için) en az 2 yıl mesleki deneyim.    
Kanıtlanmış raporlama becerileri.    
Türkçe ve/veya İngilizceye iyi düzeyde hakim olma    
Kıbrıs sivil toplumuyla ilgili deneyim sahibi olma (avantaj) – bu yeterliliğe sahip uzmanlara öncelik verilecektir.     
Diğer bir dile (Türkçe veya İngilizce) veya Yunancaya iyi düzeyde hakim olma (avantaj) – bu yeterliliğe sahip uzmanlara öncelik verilecektir.     

Paylaşın: