Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου – Cyprus Youth Council – CYC

Dernek | Gençlik

Adres

1 Makarios Ave., Mitsis build. No 3, 2nd floor, office 210,1065 Nicosia P.O. Box 22774, CY1524

Bölge

Nicosia - Toplumlar Arası

Telefon

00357 22 87 83 16

E-posta

info@cyc.org.cy

Başkan / Temsilci

Antonis Kourras

Sosyal Medya

Web Sitesi

https://cyc.org.cy/

İletişim Kişisi

Stelios Marathovouniotis - Communication Officer

İletişim Kişisi E-posta

president@cyc.org.cy

Hayır Kurumu

Yes