Örgütlenme Özgürlüğü İçin Kıbrıs’ın kuzeyindeki yürürlükte olan Hukuk Metinlerinin Analizi

“Örgütlenme özgürlüğü için Kıbrıs’ın kuzeyinde yürürlükte olan hukuk metinlerinin analizi”, Sivil Alan projesi tarafından Kasım 2016’da yapılan bir yasal analiz raporudur. 

Bu raporun amacı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevzuatın örgütlenme özgürlüğü üzerindeki etkisini sunmak, mevcut yasal engelleri belirlemek ve bu engellerin kaldırılması için önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla ilgili uluslararası mevzuat, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 2007 yılında kabul edilen CM/Rec (2007)14 sayılı Öneri ve 1. Açıklayıcı Memorandumu’nun yanı sıra Örgütlenme Özgürlüğüne İlişkin Kılavuz İlkeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dikkate alınarak gözden geçirilmiştir.

Rapor dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yürürlükte olan yasal metinlerde dernek ve vakıflarla ilgili önemli terimlerin tanımlarını içermektedir. Bunu, “anayasa” nın örgütlenme özgürlüğü ile ilgili hükümlerini analiz eden ikinci bir bölüm izlemektedir. Raporun üçüncü bölümünde uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak ilgili “yasalar” ve “yasal düzenlemeler” incelenmekte, dördüncü bölümde ise sonuç ve öneriler yer almaktadır.

İndir - TR İndir - EN
← Geri dön