Συχνές Ερωτήσεις

Sivil Büyü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan projesi kapsamında uygulanan ayni bir sivil toplum destek programıdır. Sivil Büyü, aktivistleri ve sivil toplum örgütlerini örgütsel kapasite geliştirme, demokrasiyi ve insan haklarını geliştirme, barışın ve uzlaşının teşvik edilmesi ve desteklenmesi konularında desteklemeyi, aktivistler ve sivil toplum örgütleri ile Kıbrıs’taki bir veya birden fazla toplum, AB Üye devletlerindeki, diğer Avrupa Ekonomik Topluluğu  ile IPA ülkelerindeki STÖ’ler arasında ağ oluşturma ve ortaklığı kolaylaştırma konularında desteklemeyi amaçlamaktadır.  

Δεν πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης που περιέχει μεταφορά κονδυλίων, αλλά για πρόγραμμα στήριξης σε είδος. Ως εκ τούτου, το κόστος των υπηρεσιών ή προμηθειών που απαιτούνται από τις εγκεκριμένες δράσεις αποζημιώνεται απευθείας από το Έργο Civic Space στους παρόχους υπηρεσιών/αγαθών. 

Sivil Büyü, yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden aktivistlere, Kıbrıs’taki tescil edilmiş veya edilmemiş toplum yararı güden sivil toplum örgütlerine, yurttaş inisiyatiflerine, gruplara, platformlara inisiyatiflere destek sağlar. 

Aktivistlerin ve STÖ’lerin çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen 7 farklı destek paketi vardır. Aktivistler, SADECE Aktivist isimli destek paketinden yararlanabilirler. STÖ’ler ise, nerede çalıştıklarına, deneyimlerine ve destek talep ettikleri çalışmanın niteliklerine göre, diğer 5 farklı paketin bir veya daha fazlasından yararlanabilirler.

Her bir destek paketinden kimlerin yararlanabileceği aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Önemli not: STÖ’ler, yukarıdaki uygunluk kriterlerini karşıladıkları sürece, diledikleri başka aktivist veya STÖ’leri ortak olarak çalışmalarına ekleyebilirler. Bu ortaklar, Kıbrıs’tan olabileceği gibi, AB üye devletlerinden, AET veya IPA ülkelerinden de olabilir.

Hareketlilik paketi dışında kalan çalışmalarda, faaliyetlerin önemli bir çoğunun Kıbrıs’ta gerçekleşiyor olması gerekmektedir.  

Faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği veya ortaklık yapılabilecek diğer ülkeler şunlardır:

Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan.

Uygunluk şartlarını taşıyan bir talep sahibi, bu ülkelerden aktivist veya STÖ ortağı alabilir ancak bu durum azami bütçe miktarlarını değiştirmez.  

Eğer bir kişi herhangi bir yasal izin ile Kıbrıs’ta ikamet ediyor ve zamanının çoğunu Kıbrıs’ta geçiriyorsa bu koşulu karşılamış olmaktadır. Bu statü yurttaşlıktan farklı bir statüdür. Başka ülke yurttaşı olduğu halde Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden bir kişi desteklenmek için uygun koşulu taşıyorken, yılın çoğunu Kıbrıs’ta geçirmeyen bir Kıbrıs vatandaşı Sivil Büyü tarafından desteklenmek için uygun değildir.  

Uygunluk koşullarını karşılayan aktivistlerin çalışmalarına katacakları diğer aktivist ortakları için ise AB üyesi devletler, diğer AET veya IPA ülkelerinden olmaları kaydıyla bu kriter aranmaz.   

Sadece kar amacı gütmüyor olması bir STÖ’ye toplum yararı gütme niteliği vermez. Toplum yararı güden STÖ’lerin birincil ve asli misyonları, toplumun yararı için faaliyet göstermektir. Bu örgütler, çevre, eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksullukla mücadele, sağlık gibi farklı tematik alanda çalışıyor olabilirler. Dezavantajlı grupların haklarını teşvik etmek, korumak ve onların çıkarları için çalışmak asli misyonu ile hareket eden STÖ’ler de Toplum yararı güden örgütlerdir.

Başka tür kimi STÖ’ler ise, öncelikle üyelerinin, kurucularının, belirli bir meslek grubunun veya bu meslekle ilişkili kişiler ile grupların çıkarlarını koruma asli misyonunu güderler. Dolayısıyla, bu gibi örgütlerin öncelikli gündemi genel olarak toplumun değil, üyelerinin iyiliği ve çıkarlarıdır. Bu tip STÖ’lere kimi örnekler şunlardır: sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, barolar, tabipler birliği, vb.  

Evet, elbette alabilirler, ancak Kıbrıs’ın kuzeyinden ortakları olması gerekir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aktivistler, Kıbrıs’ın kuzeyinden bir aktivist ile ortak olarak destek talebinde bulunabilir. Eğer talep sahibi Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir STÖ ise, Kıbrıs’ın kuzeyinden bir STÖ ile ortaklık yapması gerekir.  

Kıbrıs’tan olmayan aktivist veya STÖ’ler talep sahibi olamazlar. Ancak, destek isteyen talep sahibi gerekli uygunluk koşullarını sağladığı sürece, AB Üye Devletleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile IPA ülkelerinden aktivist ve STÖ’ler çalışmanın ortağı olabilirler.  

Sivil Büyü kapsamında, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden üyeleri olan karma inisiyatifler çok toplumlu STÖ’ler olarak kabul edilmektedir. Bu STÖ’lerin tescil edilmemiş olmaları önemlidir. Zira, eğer herhangi bir tescili, yani tüzel kişiliği varsa, bu durumda tescilin nerede yapılmış olduğuna göre bu örgüt ya Kıbrıs’ın kuzeyinden ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir STÖ olarak kabul edilir.  

Hak temelli yaklaşım, ideal bir dünyada hizmetlerin sunumunda, hakların korunmasında veya çalışmanızda yer vermeyi düşündüğünüz önlemlerin alınmasında sorumluluğu veya görevi olan kurumların, grupların veya bireylerin göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Bu sorumluluğa sahip olanlar arasında bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, STÖ’ler, özel sektör, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, toplum liderleri ve parlamenterler vb. çeşitli yerel paydaş bulunur. Her bir çalışmada çeşitli sorumluluk sahiplerinin farklı rol ve sorumlulukları olabilir. Söz konusu sorumluluk sahipleri sorumluluklarını veya görevlerini yerine getirmiyorlarsa ve çalışmanızda bunu değiştirmeye yönelik hiçbir şey yapmıyorsanız, bunun anlamı, her şeyin aynı olmaya devam edeceği ve sizin de sorumluluk sahiplerinin boş bıraktığı alanları doldurmak için ilelebet kaynak geliştirmeye devam etmeniz gerekeceğidir. Dolayısıyla, hak temelli yaklaşımın sadece sosyal devlet kavramını temel almadığı, çalışmanın ve elde edeceği sonuçların sürdürülebilirliğini de amaçladığı söylenebilir. 

Υπάρχουν περαιτέρω και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να την ενσωματώσετε στις δράσεις σας στην ενότητα/στο έγγραφο Βασικές Έννοιες. 

Για να διευκολυνθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα:

  1. Ας υποθέσουμε ότι ζείτε σε έναν ιδανικό κόσμο, ποιοι θεσμοί, ομάδες ή άτομα θα εκπληρώσουν τις δραστηριότητες/υπηρεσίες/μέτρα που θα υλοποιήσετε με τη δράση σας; 
  2. Εξετάστε τους ρόλους και τα καθήκοντά τους. Τι κάνουν; Τι πρέπει ιδανικά να κάνουν/παρέχουν;  
  3. Εξετάστε ποιοι ρόλοι και καθήκοντα εκτελούνται ή υποεκτελούνται και ποιοι δεν εκτελούνται από τους αρμόδιους φορείς καθηκόντων που προσδιορίσατε. 
  4. Şimdi tasarladığınız çalışmaya odaklanın ve çalışmanızda elde etmek istediğiniz sonuçlara odaklanın. Çalışmanızı daha da güçlendirmek amacıyla ilgili sorumluluk sahipleriyle, gerçekleştirdikleri görevler konusunda iş birliği yapmayı değerlendirebilirsiniz. Yeterince yerine getirilmediğini belirlediğiniz görevlerin gereğince yerine getirilmeleri amacıyla ilgili sorumluluk sahiplerinin kapasitelerini geliştirmeyi göz önünde bulundurabilirsiniz. Öte yandan, hiç ele alınmadığını belirlediğiniz görevler için ise, ilgili sorumluluk sahipleri nezdinde savunuculuk yapmayı ve kendilerine rollerini ve sahip oldukları sorumlulukları hatırlatmayı ve/veya sorumluluk alma konusundaki kapasitelerini geliştirmek için onlarla iş birliği yapmayı değerlendirebilirsiniz. 
  5. Yukarıda hangi yaklaşımı izleyeceğinize karar verdikten sonra, stratejiniz dahilinde uygulamanız gereken spesifik faaliyetler hakkında düşünmeye ve faaliyetleri planlamaya başlayabilirsiniz. Örneğin, kapasite oluşturacaksanız, büyük olasılıkla seminer, eğitim, çalışma ziyareti, araştırma ve raporlar düzenlemeniz gerekecektir. Savunuculuk yapacak iseniz, savunuculuk kampanyanızın etkisini artırmak için büyük olasılıkla araştırma yapacak, sosyal medya kampanyaları yürütecek, doğrudan sorumluluk sahipleri ile lobi faaliyetleri yürütecek, dilekçeler verecek ve aynı alanda çalışan diğer STÖ’lerle iş birliği yapacaksınızdır. Bunlar elbette birer örnektir. Seçmeniz gereken faaliyet türleri sorumluluk sahibi kurumların nitelikleri ve yaklaşımlarıyla yakından ilgili olacaktır. 
  6. Artık tüm detayları bildiğinize göre, çalışmanıza, belirlediğiniz sorumluluk sahiplerini, yerine getirmelerini istediğiniz görev ve sorumlulukları, onları çalışmanıza dâhil etme stratejinizi (savunuculuk ve farkındalık yaratma ya da işbirliği ve kapasite geliştirme, ya da tam tersi) ekleyebilirsiniz.

Το Πρόγραμμα Grow Civic, σύμφωνα με την προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα, επιδιώκει την εξέταση και ενσωμάτωση οριζόντιων ζητημάτων· κατά πρώτο και κύριο λόγο, τα ακόλουθα: προσβασιμότητα (δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία), προστασία του περιβάλλοντος/οικολογία, φύλο και ένταξη των νέων. Υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις στο έντυπο της αίτησης που σας ρωτάνε για τα είδη στρατηγικών που θα χρησιμοποιήσετε για να διασφαλίσετε ότι οι πτυχές αυτές περιλαμβάνονται στη δράση σας είτε υπό τη μορφή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, πολιτικών ή/και ειδικών μέτρων. 

Τα μέτρα αυτά ποικίλλουν από τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των φύλων, των νέων και των ατόμων με αναπηρία στις δραστηριότητες του έργου σας, έως τη διοργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή νέων γυναικών με αναπηρία ή την παροχή ειδικών μέτρων για τη συμμετοχή των γυναικών (π.χ. παροχή παιδικής φροντίδας, προσβάσιμοι χώροι, vegan ή χορτοφαγικές υπηρεσίες τροφοδοσίας, μη χρήση πλαστικών φιαλών, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωση). Όταν και αν υπάρχει ερευνητική συνιστώσα στη δράση σας, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλα και ηλικίες εκπροσωπούνται στην έρευνα. Ή όταν και αν θα δημιουργήσετε έναν ιστότοπο ή ένα βίντεο μπορείτε να εξετάσετε τη συμπερίληψη της νοηματικής γλώσσας και υποτίτλων για άτομα με διαφορετικές αναπηρίες. Κατά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της δράσης σας, μπορείτε να εξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από την παρέμβασή σας διάφορες ομάδες ατόμων (ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία κ.λπ.). 

Sizin için hazırladığımız rehber dokümanlarda, uygulayabileceğiniz faaliyetler, politikalar ve önlemler hakkında ayrıntılı bilgi ve somut örnekler bulabilirsiniz. Bu rehber dokümanlara https://civicspace.eu/sivil-alan-kutuphanesi/ adresinden erişilebilir.

Talep sahipleri, formlarını sunduktan sonra 30 iş günü içinde Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) üzerinden ilk durum bildirimini alacaklardır. Bu ilk durum bildirimi, ‘talep uygundur’, ‘talep uygun değildir’ veya ‘revizyon gerekmektedir’ şeklinde olacaktır. Revizyon gerektiren talepler için nihai sonucun (uygundur veya uygun değildir) açıklanması 60 iş gününü geçmeyecektir. Revizyonlar için ek süreye ihtiyaç duyan ve bunu talep eden çalışmalar için bu süre daha uzun olabilir.  

Asgari ve azami çalışma süreleri destek paketlerine göre aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi farklılık göstermektedir.

Sivil Büyü tarafından desteklenen tüm çalışmaların EN GEÇ 1 Eylül 2025 itibarıyla sona ermiş olması gerekmektedir.  

Azami destek tutarları, destek kategorileri arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle, talep sahibinin türüne ve planlanan çalışmanın özelliğine göre ilgili kategori belirlenmeli ve o kategori için azami miktar aşılmamalıdır. Kategori başına azami destek tutarları aşağıdaki gibidir:

Evet, bu mümkündür. Bununla birlikte, her bir aktivistin veya STÖ’nün Program süresi boyunca (Temmuz 2025’e kadar) alabileceği azami bir toplam destek miktarı vardır. Aktivistler 8,000 Euro’ya kadar ve STÖ’ler 17,500 Euro’ya kadar destek alabilir.

Bir aktivist veya bir STÖ aynı anda birden fazla çalışma için destek talep edemez veya destek alamaz. Yeni desteğin talep edilmesi/sağlanabilmesi için diğer desteğin başarıyla sonuçlandırılması gerekir.Sivil Büyü Destek Programı’nda uygun ve uygun olmayan masraflar vardır. Genel olarak seyahat, etkinliğe katılım, görsel malzeme tasarımı ve üretimi, baskı, izaz ikram, mekân kiralama ücretleri vb. ile ilgili masrafların tümü faaliyetlerinizle ilgili olduğu sürece uygun masraflardır.

Uygun olmayan maliyetler ise kâr amacı güden faaliyetler, burslar, personel maaşları, tadilat veya renovasyon, ekipman alımları vb. ile ilgili masraf kalemlerinden oluşmaktadır. Uygun ve uygun olmayan masrafların ayrıntılı listeleri Sivil Büyü Destek Talep Rehberinde mevcuttur.

Sivil Büyü’den destek talebinde bulunmak isteyen tüm aktivistler ve STÖ’ler talep öncesi, talepte bulunurken ve uygulama dahil bütün aşamalarda Destek Masasından yardım isteyebilirler.

Destek Masasına telefon, e-posta veya Sivil Büyü MIS üzerinden ulaşarak, Sivil Alan sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek erişebilir veya yüz yüze görüşmeler şeklinde destek alabilirsiniz. Yüz yüze görüşmeye ihtiyacınız varsa lütfen e-posta veya telefon ile randevu almayı unutmayınız.   

Αριθμός τηλεφώνου: + 90 392 227 6505

Sivil Büyü Yönetim Bilgi Sistemi (MIS): mis.civicspace.eu

E-posta: sivilbuyu@sivilalan.eu VEYA info@civicspace.eu

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Διεύθυνση γραφείου Civic Space: Hüseyin Küçük Sokak Šeytanoğlu Apt. No:3/B Köşklüçiftlik Λευκωσία

Οι ερωτήσεις προς την Υπηρεσία Βοήθειας απαντώνται συνήθως σε μία εργάσιμη ημέρα και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών. 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Υπηρεσία Βοήθειας δε θα σας βοηθήσει να γράψετε ή να συμπληρώσετε το έντυπο ούτε θα προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο συμμόρφωσης του εντύπου της αίτησής σας. Αντιθέτως, η στήριξη της Υπηρεσίας Βοήθειας που θα λάβετε θα αποτελείται από διευκρινίσεις και/ή επεξηγήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ζητήματα προϋπολογισμού, το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών, ερωτήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης στήριξης, τους ελέγχους επιλεξιμότητας και συμμόρφωσης, πληροφορίες σχετικά με άλλες δράσεις που στηρίζονται από το πρόγραμμα Grow Civic και σχετικά με δυνητικούς εταίρους ή δίκτυα κ.λπ.  

Destek Masasına danışmadan önce başta Sivil Büyü Destek Masası Rehberi olmak üzere, ilgili diğer rehberleri, görünürlük materyallerini ve web sitemizdeki bilgileri incelemenizi öneririz. Destek Masası Rehberi ve Sivil Büyü ile ilgili tüm bilgiler web sitemizde https://civicspace.eu/destekler/sivil-buyu-destek-programi/ adresinde mevcuttur.