Sıkça Sorulan Sorular

1. Genel

Sivil Büyü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan projesi kapsamında uygulanan ayni bir sivil toplum destek programıdır. Sivil Büyü, aktivistleri ve sivil toplum örgütlerini örgütsel kapasite geliştirme, demokrasiyi ve insan haklarını geliştirme, barışın ve uzlaşının teşvik edilmesi ve desteklenmesi konularında desteklemeyi, aktivistler ve sivil toplum örgütleri ile Kıbrıs’taki bir veya birden fazla toplum, diğer AB Üye ülkelerindeki  ve IPA ülkelerindeki STÖ’ler arasında ağ oluşturma ve ortaklığı kolaylaştırma konularında desteklemeyi amaçlamaktadır.  

Sivil Büyü fon transferi içeren bir hibe programı değildir. Sivil Büyü bir ayni destek programıdır. Bu itibarla, Sivil Büyü, program kapsamında onaylanan bütçelerle ilgili ödemeleri doğrudan hizmet sağlayıcılarına/tedarikçilere yapar. 

Sivil Büyü, yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden aktivistlere, Kıbrıs’daki tescil edilmiş veya edilmemiş toplum yararı güden sivil toplum örgütlerine, yurttaş inisiyatiflerine, gruplara, platformlara inisiyatiflere destek sağlar. 

Uygun bulunan talep sahiplerine yönelik destekler aşağıda sıralanan şekilde her bir destek kategorisi için farklılıklar içermektedir:

Destek Kategorisi

Uygun bulunan talep sahipleri

A Kategorisi – Standart Destek 

 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş STÖ’ler
 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yasal olarak ikamet eden aktivistler 
 • Kıbrıs’ta tescil edilmiş veya edilmemiş çok toplumlu STÖ’ler

B Kategorisi – İşbirliği ve Koalisyon Oluşturma Desteği 

 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş STÖ’ler
 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yasal olarak ikamet eden aktivistler 
 • Kıbrıs’ta tescil edilmiş veya edilmemiş çok toplumlu STÖ’ler 
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş veya edilmemiş STÖ’ler ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş bir STÖ ile ortaklık halinde
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet eden aktivistler ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde bir aktivist veya tescil edilmiş veya edilmemiş bir STÖ ile ortaklık halinde

C Kategorisi – Ölçek Büyütme Desteği  

 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş ve mevcut bir kapasiteye sahip olan STÖ’ler (örneğin, en az bir AB hibe projesi veya Sivil Büyü destekli bir çalışma uygulamış)
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş veya edilmemiş ve mevcut bir kapasiteye sahip olan (örneğin, en az bir AB hibe projesi veya Sivil Büyü destekli bir çalışma uygulamış olan) STÖ’ler ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş bir STÖ ile ortaklık halinde

D Kategorisi – AB Düzeyinde Ağ Desteği

 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş STÖ’ler 
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş veya edilmemiş STÖ’ler ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş bir STÖ ile ortaklık halinde

E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği ( periyodik tematik ve bölgesel talep çağrıları temelinde)

 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş olan ve yerelde çalışan taban STÖ’ler
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş veya edilmemiş olan ve yerelde çalışan taban STÖ’ler ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya tescil edilmemiş bir STÖ ile ortaklık halinde
 • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yasal olarak ikamet eden aktivistler 
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet eden aktivistler ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tescil edilmiş veya edilmemiş bir STÖ ile ortaklık halinde
 • Kıbrıs’ta tescil edilmiş veya edilmemiş çok toplumlu STÖ’ler.

Talepler www.civicspace.eu websitemizden ya da https://mis.civicspace.eu/ linkiyle erişebileceğiniz Sivil Büyü Bilgi Sistemimizden (MIS) kabul edilmektedir. Potansiyel talep sahipleri için İngilizce ve Türkçe talep formlarını da buradan bulabilirsiniz. Her iki dilde de destek talepleri kabul edilmektedir.

Sivil Büyü’den destek talebinde bulunmak isteyen tüm aktivist ve STÖ’ler, talepte bulunmadan önce Destek Masası desteği isteğinde bulunabilirler.  

Destek Masasına telefon, e-mail, Sivil Büyü Bilgi Sistemi (MIS), Sivil Alan sosyal medya hesapları ya da yüz yüze toplantılarla ulaşabilirsiniz. Eğer yüz yüze bir toplantı istiyorsanız lütfen mail ya da telefon aracılığıyla randevu almayı unutmayın. Destek Masasına sorulan sorular genellikle bir iş günü ile beş iş günü içinde cevaplanır.

Hak temelli yaklaşım, ideal bir dünyada hizmetlerin sunumunda, hakların korunmasında veya çalışmanızda yer vermeyi düşündüğünüz önlemlerin alınmasında sorumluluğu veya görevi olan kurumların, grupların veya bireylerin göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Bu sorumluluğa sahip olanlar arasında yerel organlar, “bakanlıklar”, “belediyeler”, üniversiteler, STÖ’ler, özel sektör, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, toplum liderleri ve “parlamenterler” vb. yer alabilir. Her bir çalışmada farklı sorumluluk sahiplerinin farklı rol ve sorumlulukları olabilir. Söz konusu sorumluluk sahipleri sorumluluklarını veya görevlerini yerine getirmiyorlarsa ve çalışmanızda bunu değiştirmeye yönelik hiçbir şey yapmıyorsanız, bunun anlamı, her şeyin aynı olmaya devam edeceği ve sizin de sorumluluk sahiplerinin boş bıraktığı alanları doldurmak için ilelebet kaynak geliştirmeye devam etmeniz gerekeceğidir. Dolayısıyla, hak temelli yaklaşımın sadece sosyal devlet kavramını temel almadığı, çalışmanın ve elde edeceği sonuçların sürdürülebilirliğini de amaçladığı söylenebilir. 

Temel Kavramlar belgesinde, hak temelli yaklaşım ve bu yaklaşımın çalışmalarınızda nasıl ana akımlaştırılacağı hakkında daha fazla ve daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. 

Bunu en kolay hale getirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

 1. İdeal bir dünyada yaşadığınızı düşünün, çalışmanızda uygulayacağınız faaliyetleri/hizmetleri/önlemleri hangi kurumların, grupların veya kişilerin yerine getirmesi gerekiyor? 
 2. Rollerinin ve görevlerinin neler olduğunu düşünün. Ne yapıyorlar? İdeal olarak ne yapmaları/sağlamaları gerekirdi?  
 3. Belirlemiş olduğunuz sorumluluk sahiplerinin hangi rolleri üstlendiğini ve hangi görevleri yerine getirdiğini veya hangilerini eksik yaptığını veya yapmadığını değerlendirin. 
 4. Şimdi tasarladığınız çalışmaya odaklanın ve çalışmanızda elde etmek istediğiniz sonuçlara odaklanın. Çalışmanızı daha da güçlendirmek amacıyla ilgili sorumluluk sahipleriyle, gerçekleştirdikleri görevler konusunda işbirliği yapmayı değerlendirebilirsiniz. Yeterince yerine getirilmediğini belirlediğiniz görevlerin gereğince yerine getirilmeleri amacıyla ilgili sorumluluk sahiplerinin kapasitelerini geliştirmeyi göz önünde bulundurabilirsiniz. Öte yandan, hiç ele alınmadığını belirlediğiniz görevler için ise, ilgili sorumluluk sahipleri nezdinde savunuculuk yapmayı ve kendilerine rollerini ve sahip oldukları sorumlulukları hatırlatmayı ve/veya sorumluluk alma konusundaki kapasitelerini geliştirmek için onlarla işbirliği yapmayı değerlendirebilirsiniz. 
 5. Yukarıda hangi yaklaşımı izleyeceğinize karar verdikten sonra, stratejiniz dahilinde uygulamanız gereken spesifik faaliyetler hakkında düşünmeye ve faaliyetleri planlamaya başlayabilirsiniz. Örneğin, kapasite oluşturacaksanız, büyük olasılıkla seminer, eğitim, çalışma ziyareti, araştırma ve raporlar düzenlemeniz gerekecektir. Savunuculuk yapacak iseniz, savunuculuk kampanyanızın etkisini artırmak için büyük olasılıkla araştırma yapacak, sosyal medya kampanyaları yürütecek, doğrudan sorumluluk sahipleri ile lobi faaliyetleri yürütecek, dilekçeler verecek ve aynı alanda çalışan diğer STÖ’lerle işbirliği yapacaksınızdır. Bunlar elbette birer örnektir. Seçmeniz gereken faaliyet türleri sorumluluk sahibi kurumların nitelikleri ve yaklaşımlarıyla yakından ilgili olacaktır. 
 6. Artık tüm detayları bildiğinize göre, çalışmanıza, belirlediğiniz sorumluluk sahiplerini, yerine getirmelerini istediğiniz görev ve sorumlulukları, onları çalışmanıza dâhil etme stratejinizi (savunuculuk ve farkındalık yaratma ya da işbirliği ve kapasite geliştirme, ya da tam tersi)  ekleyebilirsiniz.

Evet, bu mümkündür. Bununla birlikte, her bir aktivistin veya STÖ’nün Program süresi boyunca (Mart 2023’e kadar) alabileceği azami bir toplam destek miktarı vardır. Aktivistler 7,000 Euro’ya kadar ve STÖ’ler 15,000 Euro’ya kadar destek alabilir. Bir aktivist veya bir STÖ aynı anda birden fazla çalışma için destek talep edemez veya destek alamaz. Yeni desteğin talep edilmesi/sağlanabilmesi için diğer desteğin başarıyla sonuçlandırılması gerekir.

Talep sahipleri, formlarını sunduktan sonra 30 iş günü içinde Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) üzerinden ilk durum bildirimini alacaklardır. Bu ilk durum bildirimi, ‘talep uygundur’, ‘talep uygun değildir’ veya ‘revizyon gerekmektedir’ şeklinde olacaktır. Revizyon gerektiren talepler için nihai sonucun (uygundur veya uygun değildir) açıklanması 60 iş gününü geçmeyecektir. Revizyonlar için ek süre  talep eden çalışmalar için bu süre daha uzun olabilir.  

Azami destek tutarları, destek kategorileri arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle, talep sahibinin türüne ve planlanan çalışmanın özelliğine göre ilgili kategori belirlenmeli ve o kategori için azami miktar aşılmamalıdır. Kategori başına azami destek tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır:

Destek Kategorisi

Azami Destek Tutarı

A Kategorisi – Standart Destek 

3,000 Euro

B Kategorisi – İşbirliği ve Koalisyon Oluşturma Desteği 

4,000 Euro

C Kategorisi – Ölçek Büyütme Desteği  

5,000 Euro

D Kategorisi – AB Düzeyinde Ağ Desteği

10,000 Euro

E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği  periyodik tematik ve bölgesel talep çağrıları temelinde)

1,000 Euro

Sivil Büyü Destek Programı’nda uygun ve uygun olmayan masraflar vardır. Genel olarak seyahat, etkinliğe katılım, görsel malzeme tasarımı ve üretimi, baskı, izaz ikram, mekân kiralama ücretleri vb. ile ilgili masrafların tümü faaliyetlerinizle ilgili olduğu sürece uygun masraflardır. Uygun olmayan maliyetler ise kâr amacı güden faaliyetler, burslar, personel maaşları, tadilat veya renovasyon, ekipman alımları vb. ile ilgili masraflardan/ödemelerden oluşmaktadır. Uygun ve uygun olmayan masrafların ayrıntılı listeleri, “Sivil Büyü Ayni Destek Programı, Destek Talep Rehberi Bölüm IV’te bulunabilir.

Sivil Büyü Programı, hak temelli yaklaşımla uyumlu ve öncelikli olarak erişilebilirlik (engelli bireylerin hakları), çevrenin korunması/ekoloji, toplumsal cinsiyet ve gençlerin dahil edilmesi vb. kesişimsel konuların göz önünde bulundurulmasını ve entegrasyonunu amaçlamaktadır.  Talep formunda, bu unsurların çalışmanıza spesifik faaliyetler, politikalar ve/veya spesifik önlemler şeklinde dahil edilmesini sağlamak amacıyla ne tür stratejiler kullanacağınız sorulmaktadır. 

Bu tür önlemler proje faaliyetlerinize cinsiyetlerin, gençlerin ve engelli bireylerin eşit katılımını sağlamaktan, engelli genç kadınları dâhil etmek için belirli faaliyetler düzenlemeye kadar veya kadınların katılımını sağlamaya yönelik özel önlemler almaya kadar (örn. çocuk bakım hizmetlerinin verilmesi, erişilebilir mekânlar, vegan veya vejeteryan yemekler, plastik şişelerin kullanılmaması, enerji tasarruflu ampullerin kullanılması, geri dönüşüm gibi) farklılıklar arz edebilir. Çalışmanızda bir araştırma bileşeni varsa veya bir araştırma yapılacak olursa, ankette bütün cinsiyetlerin ve yaşların temsil edilmesini sağlayabilirsiniz. Veya bir web sitesi veya video hazırlayacak olursanız, farklı engelleri olan insanlar için işaret dili ve alt yazı sağlamayı düşünebilirsiniz. Çalışma sonuçlarını izlerken, gerçekleştirdiğiniz çalışmadan farklı insan gruplarının (cinsiyet, yaş, engellilik vb. göre ayrıştırılmış şekilde) nasıl etkilendiğini değerlendirmeyi göz önünde bulundurabilirsiniz. 

Sizin için hazırladığımız rehber dokümanlarda, uygulayabileceğiniz faaliyetler, politikalar ve önlemler hakkında ayrıntılı bilgi ve somut örnekler bulabilirsiniz. Bu rehber dokümanlara https://civicspace.eu/sivil-alan-kutuphanesi/ adresinden erişilebilir.

Sivil Büyü ile desteklenen çalışmalar için asgari bir uygulama süresi yoktur. Ancak, farklı destek kategorileri için belirlenmiş olan azami uygulama süreleri aşağıda belirtilmiştir:

Destek Kategorisi

Çalışmaların Azami Uygulama Süresi

A Kategorisi – Standart Destek 

En geç Mart 2023’e kadar

B Kategorisi – İşbirliği ve Koalisyon Oluşturma Desteği 

En geç Mart 2023’e kadar

C Kategorisi – Ölçek Büyütme Desteği  

En geç Mart 2023’e kadar

D Kategorisi – AB Düzeyinde Ağ Desteği

En geç Mart 2023’e kadar

E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği (periyodik tematik ve bölgesel talep çağrıları temelinde)

En geç Mart 2023’e kadar

Sivil Büyü ile desteklenen bütün faaliyetler en geç 1 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlanmalıdır. 

Sivil Büyü’den destek talebinde bulunmak isteyen tüm aktivistler ve STÖ’ler talep öncesi, talepte bulunurken ve uygulama dahil bütün aşamalarda Destek Masasından yardım isteyebilirler. Destek Masasına Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.30-12:30 ve 14:30-17.30 saatleri arasında erişilebilir. Destek Masasına telefon, e-posta veya Sivil Büyü MIS üzerinden ulaşarak, Sivil Alan sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek erişebilir veya yüz yüze görüşmeler şeklinde destek alabilirsiniz. Yüz yüze görüşmeye ihtiyacınız varsa lütfen e-posta veya telefon ile randevu almayı unutmayınız.   

Telefon no: + 90 392 227 6505

Sivil Büyü Yönetim Bilgi Sistemi (MIS): mis.civicspace.eu

E-posta: sivilbuyu@sivilalan.eu VEYA info@civicspace.eu

Facebook: https://www.facebook.com/civicspaceeu  

Instagram: https://www.instagram.com/civicspaceeu

Twitter: https://twitter.com/civicspaceeu

YouTube: https://www.youtube.com/c/civicspaceeu

Sivil Alan Ofis Adresi: Hüseyin Küçük Sokak Şeytanoğlu Apt. No:3/B Köşklüçiftlik Lefkoşa

Destek Masasına gelen sorular genellikle bir iş günü içinde ve en geç beş iş günü içinde yanıtlanır. 

Destek Masasının size talep formunun yazımı veya doldurulması için yardımcı olamayacağını veya talep formunuza dair herhangi bir uygunluk kontrolü yapamayacağını lütfen unutmayınız. Destek Masasından alacağınız yardım daha ziyade uygunluk kriterleri, talep süreci, bütçe konuları, MIS, destek talep formu ile ilgili sorular, uygunluk ve uygunluk kontrolleri, Sivil Büyü ile desteklenen diğer çalışmalar hakkında bilgiler, potansiyel ortaklar veya ağlar vb. ile ilgili açıklamalardan oluşacaktır.  

Destek Masasına danışmadan önce başta Sivil Büyü Destek Masası Rehberi olmak üzere, ilgili diğer rehberleri, görünürlük materyallerini ve web sitemizdeki bilgileri incelemenizi öneririz. Destek Masası Rehberi ve Sivil Büyü ile ilgili tüm bilgiler web sitemizde https://civicspace.eu/destekler/sivil-buyu-destek-programi/ adresinde mevcuttur.

2. Uygulama

Sivil Alan ekibinden resmi bir onay aldıktan hemen sonra faaliyetlerinizi planlamaya ve/veya uygulamaya başlayabilirsiniz. Onaydan önce yapılan harcamaların karşılanmayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz. 

Onayı takip eden 1 ay içerisinde tarafımıza bilgi vermeden ve kabul edilebilir bir gerekçe sunmadan çalışmanızı başlatmamanız durumunda, size sağlanan desteğin iptal edileceğini lütfen unutmayınız.

Evet, gerekmesi durumunda süre uzatımı isteyebilirsiniz. Bunun için çalışma planınızı (Ek 1) revize etmeniz ve revize ettiğiniz çalışma planını talep edilen uzatmanın gerekçeleriyle birlikte Sivil Alan ekibine sunmanız gerekmektedir. Bu, MIS üzerinden yapılmalıdır. Sivil Alan, talebinizi inceleyecek ve süre uzatma talebinizi ya onaylayacak ya da reddedecektir. Ancak, Sivil Büyü tarafından desteklenen tüm faaliyetlerin mutlaka 1 Nisan 2023’e kadar sona ermesi gerektiğini ve bu sona erme tarihini aşan herhangi bir uzatma talebinde bulunamayacağınızı lütfen unutmayın.

Evet, bütçenizde değişiklik yapabilirsiniz. 5 defaya kadar bütçede değişiklik yapılabilir. Ancak onaylanmış toplam bütçenizi aşamazsınız. Bütçe değişikliği yapmak için yeni bütçe planınızı MIS sistemine yükleyerek sunmanız gerekmektedir. Değişiklik talebi yüklendikten sonra Sivil Alan ekibi bütçe değişikliği talebinizi onaylayacaktır.

Hayır, onaylanan bütçenin tamamının kullanılması zorunlu değildir. Çalışmanız, başlangıçta öngördüğünüz bütçeden daha düşük bir bütçeyle sonuçlandırılabilir. 

Evet mümkündür. Çalışmada öngörülmeyen ve gerekli harcamalar için ve/veya azami etkinin sağlanması amacıyla bütçeniz % 25 oranında artırabilir. Bu, talep ettiğiniz bütçe artışını içeren revize edilmiş bütçe planınızın MIS üzerinden gerekçeleriyle birlikte sunulmasıyla yapılabilir. Talep gözden geçirilecek ve uygun bulunursa Sivil Alan ekibi tarafından onaylanacaktır. 

Ödemeler, ayni destek programı çerçevesinde, çalışmanın tamamlanması ve destekleyici belgelerin sunulmasını müteakip doğrudan tedarikçilere yapılacaktır. Bütün ödemeler, doğru şekilde düzenlenen faturanın alınmasını takip eden 30 gün içinde yapılacaktır. Nakit ödemeler sadece 500 Euro’nun altındaki tutarlar için yapılacaktır. Bu tutarı aşan ödemeler banka havalesi yoluyla yapılacaktır. 500 Euro’nun üzerindeki nakit ödemeler özel talep olarak kabul edilir ve Sivil Alan ekibinin onayına tabidir.

Evet, planladığınız faaliyetlerin zaman çizelgesinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için faaliyet planınızı (Ek 1) revize etmeniz ve revize ettiğiniz faaliyet planını kısaca yazılmış gerekçeleriyle birlikte MIS üzerinden Sivil Alan ekibine sunmanız gerekmektedir. Sivil Alan ekibi daha sonra önerilen değişiklikleri gözden geçirecektir. Ekip daha fazla açıklama isteyebilir, değiştirilen faaliyet planınızı onaylayabilir veya reddedebilir. Yapacağınız değişikliklerin destek kategoriniz için belirtilen azami uygulama süresini aşmaması gerektiğini unutmayınız (bakınız 9. soru altındaki tablo). Öngörülemeyen nedenlerden dolayı çalışmanızı sonuçlandırmak için daha da uzun bir zamana ihtiyacınız varsa, 9. soruda belirtilen yolu takip edebilirsiniz. Sivil Büyü tarafından desteklenen tüm faaliyetlerin mutlaka 1 Nisan 2023’e kadar sona ermesi gerektiğini ve bu tarihin aşılamayacağını lütfen unutmayın. 

Çalışmanızın süresi boyunca toplamda yapabileceğiniz değişiklik sayısının beşi geçemeyeceğini unutmayın.

Önlenemeyen sebeplerden dolayı bir faaliyet uygulanamıyorsa, söz konusu faaliyetleri faaliyet planınızda iptal edebilirsiniz (Ek 1). Ancak, böylesi bir iptal, aralarında toplum yararı gütme ve hak temelli yaklaşımın da dahil olduğu beş temel uygunluk kriterini etkilememelidir. Bu nedenle, iptal etmeyi önerdiğiniz faaliyet, çalışmanın hak temelli yaklaşımını veya toplum yararı niteliğini kazandıran bir faaliyet ise, söz konusu faaliyeti değiştirirken ya bu özellikleri taşıyarak uygulanabilir hale gelecek şekilde değiştirmeli ya da bu faaliyetlerin yerine uygunluk kriterlerini ve ulaşmayı hedeflediğiniz sonuçları karşılayan alternatif bir faaliyet önermelisiniz. 

Faaliyetinizi yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda iptal etmek için, faaliyet planınızı revize ederek gerekçeleri ile birlikte MIS üzerinden Sivil Alan ekibine iletmeniz ve çalışmanın uygunluk kriterlerini halen nasıl karşıladığına dair bir açıklama eklemeniz gerekmektedir. Bu doğrultuda, Sivil Alan ekibi revize edilmiş planınızı gözden geçirecektir. Ardından ekip sizden daha fazla bilgi isteyebilecek, değiştirilen planı onaylayabilecek veya reddedebilecektir. 

Çalışmanızın süresi boyunca toplamda yapabileceğiniz değişiklik sayısının beşi geçemeyeceğini unutmayın.

Sivil Büyü Programı tarafından desteklenen çalışmalarınızda üretilecek ve kullanılacak topluma açık bütün (basılı veya dijital)  materyaller, Programın görünürlük kurallarına uymalıdır. Bütün iletişim materyalleri ve araçları üzerinde AB amblemi ve Sivil Büyü logosu yer almalı ve sorumluluk reddi açıklamasına yer vermelidir. Bunlar, çalışmanın onaylanmasından hemen sonra her destek sahibine sağlanacaktır. Sivil Alan ekibi, destek sahiplerine daha fazla rehberlik sağlamak adına görünürlük kuralları, amblem ve logoların yerleştirilmesi, sorumluluk reddinin içeriği ve görünürlük materyallerinde kullanılacak hassas dil hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir rehber hazırlamıştır. Uygulama Rehberi’nin 6. eki olan Sivil Büyü Görünürlük Rehberine https://civicspace.eu/destekler/sivil-buyu-destek-programi/ adresinden erişilebilir

Hatırlanması gereken oldukça önemli bir husus, hazırlanacak, toplumla paylaşılacak veya dağıtılacak bütün iletişim materyallerinin Avrupa Birliği tarafından ONAYLANMASININ GEREKTİĞİDİR. Bu nedenle, materyallerinizi yeterince erken bir zamanda (kullanılmaları gereken tarihten en az 15 gün önce) planlamanızı önemle tavsiye ederiz. Deneyime dayalı olarak rahatlıkla söylenebilecek bir husus, Sivil Alan’a onay için gönderilen materyallerin revizyon ve/veya değişiklik gerektireceği ve bunun beklenenden daha uzun sürebileceğidir. Sivil Alan ekibinden yazılı onay almadan çalışmanız kapsamında üretilen hiçbir ürünü/çıktıyı basmamalı veya dağıtmamalısınız. Aksi takdirde, onaylanmamış materyallerle ilgili masraflar Sivil Büyü Programı tarafından karşılanmayacaktır. 

Sivil Alan, Sivil Büyü programı altında desteklenecek çalışmalarda kullanılmak üzere bir uzman havuzu oluşturmuştur. Sivil Büyü uzman havuzu, (UH), alanlarında uzman olan kişileri özel uzmanlığa ihtiyaç duyan aktivistlerle ve STÖ’lerle buluşturmayı amaçlamaktadır. 

Sivil Alan, çalışmanız onaylandıktan sonra, Uzman Havuzundan uygun bir uzmanla sizi eşleştirecektir. Uzmanlar, tematik veya kapasite geliştirme konularında uzmanlığa sahip eğitmenler, danışmanlar, koçlar, kolaylaştırıcılar ya da araştırmacılar olabilir. Uygun uzmanın kim olacağı, gün sayısı, beklenen sonuçlar/çıktılar, zaman çizelgesi ve görevin kapsamı, Sivil Büyü yararlanıcısı ile iletişim halinde kararlaştırılacaktır.  

Onaylanmış çalışmanızda kullanabileceğiniz maksimum gün sayısı, aşağıda özetlendiği gibi farklı destek kategorileri arasında değişebilecektir:

Destek Kategorisi

Kullanılabilecek azami uzman gün sayısı

A Kategorisi – Standart Destek 

8 gün

B Kategorisi – İşbirliği ve Koalisyon Oluşturma Desteği 

8 gün

C Kategorisi – Ölçek Büyütme Desteği  

8 gün

D Kategorisi – AB Düzeyinde Ağ Desteği

5 gün

E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği ( periyodik tematik ve bölgesel talep çağrıları temelinde)

5 gün

Uzman Havuzundan bir uzmanın görevlendirilmesine ilişkin süreç https://civicspace.eu/destekler/sivil-buyu-destek-programi/ adresinden erişilebilen Sivil Büyü Programı Uygulama Rehberinde Ek 15’te ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Sivil Alan ekibi bir ihale süreci sonrasında bir dizi hizmet sağlayıcısı/tedarikçi belirlemiştir. Belirlenen hizmet sağlayıcıları/tedarikçiler listesi Sivil Büyü Uygulama Rehberi Ek 14’te sunulmaktadır. Hizmet sağlayıcılarını/tedarikçileri bu listeden seçmeniz beklenmektedir. 

Ancak, bu hizmet sağlayıcısı/tedarikçi havuzundan bir tedarikçi belirleyemediğiniz durumlarda e-posta veya internet üzerinden tarama yoluyla bir pazar araştırması yapabilirsiniz. Bu pazar araştırmasının sonuçlarını MIS’e yükleyerek hangi hizmet sağlayıcısı/tedarikçiyle çalışmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Sivil Alan ekibinin resmi onayını aldıktan sonra bu hizmet sağlayıcısı/tedarikçiyle çalışabileceksiniz.