Θεματικές δραστηριότητες

τι είναι θεματικές δραστηριότητες

Τα θεματικά συνέδρια, σεμινάρια και φόρουμ αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων σε θέματα που ενδιαφέρουν τις ΟΚΠ. Ενώ τα συνέδρια φιλοξενούν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και εμπλέκουν εμπειρογνώμονες από άλλες χώρες της ΕΕ ή διεθνείς οργανισμούς, τα σεμινάρια και τα φόρουμ είναι μικρότερα σε μέγεθος και πιο εστιασμένα.

Πιστεύοντας στη συμπληρωματικότητα των διαφόρων μέσων ανάπτυξης ικανοτήτων, το Civic Space διοργανώνει τακτικά θεματικά συνέδρια, σεμινάρια και φόρουμ για τις ΟΚΠ και τους ακτιβιστές από όλες τις κοινότητες για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για ενισχυμένη συνεργασία.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Sivil Alan şu ana kadar STÖ’lere yönelik elverişli ortam (19 Ekim 2016), STÖ’lerde şeffaflık ve hesap verebilirlik (1 Mart 2018) ve ifade özgürlüğü (7 Haziran 2018) konularında 3 uluslararası tematik konferans düzenlemiştir.

Εκτός από τα συνέδρια, το Civic Space διοργάνωσε 3 θεματικά σεμινάρια για την κοινωνική καινοτομία και τα κοινωνικά «εκκολαπτήρια» (social incubation) (Σεπτέμβριος 2016), την ελευθερία της έκφρασης (Ιούνιος 2018), και την αξιολόγηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας (Οκτώβριος 2019).

Επιπλέον, το Civic Space παρείχε εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη σε θεματικές ομάδες εργασίας. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, συντονισμός συνεδριάσεων, παροχή πόρων, στήριξη συμπράξεων και δικτύωσης) για τη συνεχή στήριξη τριών θεματικών ομάδων εργασίας: σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών και τη δικοινοτική ομάδα δικτύωσης για το περιβάλλον. 

Αποτελέσματα
 • 3 διεθνή θεματικά συνέδρια
 • 3 θεματικά σεμινάρια
 • 16 φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών
 • 725 συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης και τους τοπικούς φορείς
 • Συνεχής στήριξη σε 3 θεματικές ομάδες εργασίας (καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών και δικοινοτική ομάδα δικτύωσης για το περιβάλλον) και συντονισμός 13 συνεδριάσεων θεματικών ομάδων εργασίας.
Προσεχείς δραστηριότητες

Haziran 2023’e kadar konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmeye devam edecektir. Bu etkinliklerin odaklanacağı tematik konuların gösterge niteliğindeki listesi aşağıdaki gibidir:

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar)
 • Διεθνείς μηχανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)
 • Ανθεκτικότητα της κοινωνίας των πολιτών σε περιόδους αβεβαιότητας
 • Παρακολούθηση της δημόσιας πολιτικής και του προϋπολογισμού, υποβολή εκθέσεων και υπεράσπιση
 • Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες πολιτικής

Επιπλέον, αναλόγως της ζήτησης που θα υπάρχει, το Civic Space θα συνεχίσει να στηρίζει υφιστάμενες και νέες θεματικές ομάδες εργασίας