Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Τι είναι Εκπαιδευτικές επισκέψεις;

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν ισχυρή ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των ΟΚΠ και για την αμοιβαία μάθηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικτύωση για νέες συνεργασίες. 

Για να ενώσουν οι πολίτες τις δυνάμεις τους γύρω από κοινά συμφέροντα και να αναπτύξουν κοινές δράσεις και να διευκολυνθεί η δικτύωση μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των ΟΚΠ, το Civic Space διοργανώνει επισκέψεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες του ΜΠΒ. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, με συναντήσεις με τοπικές ΟΚΠ ή κεντρικές οργανώσεις και συναντήσεις με βασικούς παράγοντες για συγκεκριμένα θέματα, επιτρέπουν στις Κυπριακές ΟΚΠ να αυξήσουν τις γνώσεις τους και την δυνατότητά τους να δρουν μέσω των εμπειριών και των πρακτικών των άλλων.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Sivil Alan’ın düzenlediği çok sayıdaki çalışma ziyareti arasında aşağıdakiler de yer almıştır:

  • İnsan Ticaretiyle Mücadele konulu tematik gruptan 8 Kıbrıslı Türk STÖ bilgi seviyelerini, deneyimlerini, ortaklık potansiyellerini ve AB düzeyinde ağ oluşturma olanaklarını artırmak amacıyla Brüksel ve Amsterdam’a çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
  • 11 KT ve KR STÖ temsilcileri Belgrad’da düzenlenen Uluslararası Sivil Toplum Haftasına (CIVICUS ICSW) katılarak diğer ülkelerden ve kıtalardan gelen STÖ’lerle bağ kurmuş, tartışmalar yürütümüş ve ortak çözüm önerileri paylaşmışlardır.
  • 12 KT ve KR STÖ temsilcisi Avrupa Kalkınma Günlerine katılarak, Avrupa STÖ ağları ve Avrupa Komisyonu ile hem savunuculuk faaliyeti yürüten STÖ’ler olarak hem de uygulamada yer alan STÖ’ler olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma kapasitelerini güçlendirme konularını görüşmüşlerdir.

Buna paralel olarak, Desteklenen 92 Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) çalışmasından 30’u içerisinde AB Üye Ülkeleri veya AB IPA ülkeleriyle farklı ortaklık kurma ve bilgi paylaşımı unsurları yer almıştır.

Προσεχείς δραστηριότητες

2021’nin Haziran ayından 2023’e kadar iki çalışma ziyaretinin yapılması planlanmaktadır.

  • Bir AB üye ülkesine veya IPA ülkesine STÖ’lere yönelik elverişli ortam konusunda bir çalışma ziyareti
  • Μια εκπαιδευτική επίσκεψη με θέμα τις πολιτικές για τη νεολαία

Çalışma ziyaretlerinin yeri ve programı Kıbrıslı aktivistler ile birlikte belirlenecek ve Kıbrıs’ın bütün toplumlarına açık olacaktır.