Κατάρτιση και Coaching

τι είναι Κατάρτιση και Coaching;

Για τη στήριξη των κυπριακών ΟΚΠ, το Civic Space παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για την καλύτερη διατύπωση των ανησυχιών των πολιτών, την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Με βάση μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αναγκών και διάφορες έρευνες σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης, το Civic Space έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει 31 σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: διαφάνεια και λογοδοσία· υπεράσπιση· συνεργασία με εθελοντές· σχεδιασμός έργου· ψηφιακός ακτιβισμός· παραγωγή και ασφάλεια ψηφιακού περιεχομένου· συγκέντρωση κεφαλαίων· στρατηγική επικοινωνίας και ψηφιακά εργαλεία· διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· παρακολούθηση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποβολή εκθέσεων και υπεράσπιση· διαμεσολάβηση και επίλυση προβλημάτων· εννοιολογικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· δεξιότητες συντονισμού και καθοδήγησης· εταιρική κοινωνική ευθύνη· Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Τα σεμινάρια κατάρτισης που διοργανώθηκαν στη Λευκωσία, την Αμμόχωστο, τη Λεύκα και τη Μόρφου, κρίθηκαν πολύ θετικά, με το 93 % των συμμετεχόντων να εκφράζουν την ικανοποίηση και το όφελος τους. 

Για την περαιτέρω εμβάθυνση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, το Civic Space προσφέρει εξατομικευμένες συνεδρίες coaching μετά την κατάρτιση. Μέχρι στιγμής, έχει παρασχεθεί εξατομικευμένη στήριξη coaching μετά από 10 σεμινάρια κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν από το Civic Space σε συμμετέχοντες που ζήτησαν αυτή την στήριξη. 

Αποτελέσματα

 • 31 σεμινάρια κατάρτισης
 • 506 συμμετέχοντες από 133 ΟΚΠ
 • 17 ΟΚΠ έλαβαν εξατομικευμένο Coaching
 • 6 αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης και εγχειρίδια/έγγραφα διαθέσιμα στην Τουρκική και/ή Αγγλική γλώσσα 

Προσεχή σεμινάρια κατάρτισης και ευκαιρίες coaching

Το Civic Space θα συνεχίσει να διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με την ανάπτυξη δυνατοτήτων και άλλα ειδικά θέματα μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Ενδεικτικός κατάλογος των προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη δυνατοτήτων που θα πραγματοποιηθούν μπορεί να είναι ο ακόλουθος:

 • Υπεράσπιση (υποστήριξη)
 • Οργανωτική διακυβέρνηση και διαχείριση
 • Εργαλεία εκστρατείας και διαχείριση
 • Ανάπτυξη πολιτικών και συμμετοχή
 • Παρακολούθηση της πολιτικής και του προϋπολογισμού και υποβολή εκθέσεων
 • Στρατηγική επικοινωνία και εργαλεία
 • Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση προβλημάτων
 • Δεξιότητες κατάρτισης και συντονισμού
 • Διαδικτυακή μάθηση, πώς να σχεδιάσετε διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάλυση αντικτύπου.

Ενδεικτικός κατάλογος των θεματικών σεμιναρίων κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν:

 • Παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβολή εκθέσεων βάσει διεθνών συμβάσεων.
 • Πολιτική και εργασία για τη νεολαία
 • Ενσωμάτωση, υπεράσπιση, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τους ΣΒΑ
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)
 • Διεθνές πλαίσιο για την προστασία, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον