Κατάρτιση και Coaching

τι είναι Κατάρτιση και Coaching;

Για τη στήριξη των κυπριακών ΟΚΠ, το Civic Space παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για την καλύτερη διατύπωση των ανησυχιών των πολιτών, την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Gerçekleştirilen kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirme çalışması ve çok sayıdaki eğitim ihtiyaçları anketleri temelinde Sivil Alan şu ana kadar aşağıdaki konularda toplamda 31 eğitim gerçekleştirmiştir: şeffaflık ve hesap verebilirlik; savunuculuk; gönüllülerle çalışmak; proje tasarımı; dijital aktivizm; dijital içerik hazırlama ve dijital güvenlik; kaynak geliştirme; iletişim stratejisi ve dijital araçlar; sosyal medya yönetimi; hak temelli izleme faaliyetleri, raporlama ve savunuculuk; arabuluculuk ve problem çözme; izleme ve değerlendirme amaçlı mantıksal çerçeve; kolaylaştırma ve mentörlük becerileri; kurumsal sosyal sorumluluk; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar).

Lefkoşa/Nicosia, Mağusa/Famagusta, Lefke/Lefka ve Güzelyurt’ta/Morphou düzenlenen eğitimler oldukça olumlu karşılanmış, katılımcıların %93’ü memnun kaldıklarını ve faydalandıklarını ifade etmişlerdir. 

Για την περαιτέρω εμβάθυνση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, το Civic Space προσφέρει εξατομικευμένες συνεδρίες coaching μετά την κατάρτιση. Μέχρι στιγμής, έχει παρασχεθεί εξατομικευμένη στήριξη coaching μετά από 10 σεμινάρια κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν από το Civic Space σε συμμετέχοντες που ζήτησαν αυτή την στήριξη. 

Αποτελέσματα
 • 31 σεμινάρια κατάρτισης
 • 133 STÖ’den 506 katılımcı
 • 17 ΟΚΠ έλαβαν εξατομικευμένο Coaching
 • 6 αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης και εγχειρίδια/έγγραφα διαθέσιμα στην Τουρκική και/ή Αγγλική γλώσσα 
Προσεχή σεμινάρια κατάρτισης και ευκαιρίες coaching

Sivil Alan, Haziran 2023’e kadar kapasite geliştirme ve tematik konularda eğitimler düzenlemeye devam edecektir.

Ενδεικτικός κατάλογος των προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη δυνατοτήτων που θα πραγματοποιηθούν μπορεί να είναι ο ακόλουθος:

 • Υπεράσπιση (υποστήριξη)
 • Οργανωτική διακυβέρνηση και διαχείριση
 • Εργαλεία εκστρατείας και διαχείριση
 • Ανάπτυξη πολιτικών και συμμετοχή
 • Παρακολούθηση της πολιτικής και του προϋπολογισμού και υποβολή εκθέσεων
 • Στρατηγική επικοινωνία και εργαλεία
 • Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση προβλημάτων
 • Δεξιότητες κατάρτισης και συντονισμού
 • Διαδικτυακή μάθηση, πώς να σχεδιάσετε διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάλυση αντικτύπου.

Ενδεικτικός κατάλογος των θεματικών σεμιναρίων κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν:

 • Παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβολή εκθέσεων βάσει διεθνών συμβάσεων.
 • Πολιτική και εργασία για τη νεολαία
 • SKA’ların ana akımlaştırılması, SKA’lara yönelik savunuculuk, izleme ve raporlama
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)
 • Διεθνές πλαίσιο για την προστασία, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον